Menzo Kircz & Mirte Boogaert:
Other People, common ground


30CC-Residentie
Periode: 07—20.12.2020

Mirte Bogaert is dans­ma­ker woon­ach­tig in Bergen, Noorwegen

Menzo Kircz is the­a­ter­ma­ker woon­ach­tig in Amsterdam, Nederland.


Partnership(s): 30CC
MENZO MIRTE Linn Heidi Stokkedal

Menzo Kircz & Mirte Boogaert:
Other People, common ground

In een wereld waar­in pro­duc­tie de maat der din­gen lijkt, is Other People, com­mon ground een poging om radi­caal af te wij­ken van de druk om steeds iets nieuws te pro­du­ce­ren. Het is een lang­du­ri­ge ont­moe­ting tus­sen twee auto­no­me prak­tij­ken. Niet gericht op het vin­den van een geza­men­lij­ke stem maar op het vin­den van een gesprek.

We zoe­ken niet naar een con­clu­sie, als die al bereikt zou kun­nen wor­den, omdat de vra­gen die daar­aan voor­af­gaan inte­res­san­ter zijn.”

Other People, com­mon ground is een onder­zoeks­pro­ject van Mirte Bogaert en Menzo Kircz. Een enga­ge­ment om elkaar elk jaar te zien en samen te wer­ken, zon­der dat het werk ergens toe moet lei­den. Twintig jaar lang, tel­kens op een nieu­we plek. Een pro­ces dat geen thuis heeft, anders dan in het werk zelf. De lan­ge duur van het pro­ject maakt dat we ook de geschie­de­nis van onze eigen prak­tijk schrij­ven. En van de tij­den waar­in we werken.

We wer­ken samen en delen ons werk. Ook met ande­ren. Door onze ruim­te te delen, work­shops te orga­ni­se­ren, men­sen uit te nodi­gen of in tij­den dat fysie­ke nabij­heid pro­ble­ma­tisch is, door te schrij­ven. Een resi­du van ons werk zal steeds te vin­den zijn op onze websites.”