Monki:
Voor 60% banaan


30CC-Residentie
Periode: 14—20.06.2021

Mijn naam is Benjamin Kuitenbrouwer (°1988, NL), ook wel bekend als Monki. Ik begon als maker en Chinese pole acro­baat (Codarts Circus Arts, 2014) met solo­voor­stel­lin­gen waar­in ik de dub­be­le Chinese mast com­bi­neer met live­mu­ziek, the­a­ter en video. Ik onder­zoek graag de lijn tus­sen per­for­man­ce en het rau­we hier-en-nu. Of dat nu een spe­ci­fiek ver­haal is, iets poë­tisch, of gewoon een mooi beeld – dat wat ons voor een moment optilt en mee­neemt draagt mijn inte­res­se. Ook ben ik mede­op­rich­ter van een Frans acro­ba­ten­col­lec­tief, Collectif Sous le Manteau.


Partnership(s): CIRKLABO, 30CC
MONKI 3 MONKI 2 MONKI MONKI 5 Laura Anneg MONKI 4 Monki. Foto: Laura Anneg

Monki:
Voor 60% banaan

Benjamin Monki Kuitenbrouwer onder­zoekt de komen­de jaren waar onze cyni­sche blik op de mens van­daan komt en wat de soci­a­le con­se­quen­ties zijn van een nega­tief wereld­beeld. In deze the­a­tra­le cir­cus­voor­stel­ling wis­selt Monki zijn acro­ba­tiek af met tekst en live muziek in een ener­gie­ke en intie­me solo-voor­stel­ling. Al heen en weer zwaai­end tus­sen twee palen ver­telt hij enthou­si­ast over zijn ver­trou­wen in de mens. Hij deelt op kwets­ba­re en ludie­ke wij­ze zijn frus­tra­tie en onbe­grip over de manier waar­op we het vol­gens hem nog steeds niet begrij­pen’. Door mid­del van fei­te­lij­ke infor­ma­tie, live uit­ge­voer­de soci­a­le expe­ri­men­ten en per­soon­lij­ke anek­do­tes pro­beert hij zijn punt dui­de­lijk te maken. Dit alles tus­sen en rond twee palen van 4 meter hoog.

Monki: Met deze voor­stel­ling wil ik het heb­ben over waar­om opti­mis­me vaak als naïef wordt gezien en waar­om we nega­tief nieuws zoveel belang­rij­ker vin­den dan posi­tie­ve berich­ten. Waarom vin­den we de cynist nog steeds rea­lis­ti­scher’ dan de opti­mist? Ik ben ervan over­tuigd dat een opti­mis­ti­scher mens­beeld een cru­ci­a­le fun­de­ring is voor de uit­da­gin­gen waar we als mens­heid nu mee te maken heb­ben. Met Voor 60% banaan wil ik een aan­tal van de urban myths over de mens ont­krach­ten en tege­lij­ker­tijd een kwets­baar en eer­lijk ver­haal ver­tel­len over hoe moei­lijk het is om niet cynisch te zijn. Het wordt een voor­stel­ling over ver­trou­wen, over oefe­nen in hoop en over de empa­thie van apen.”