Side-Show:
Portraits


30CC-Residentie
Periode: 15.03—03.04.2021

Quintijn Ketels en Aline Breucker ont­moe­ten elkaar aan ESAC Brussel, waar Aline kos­tuums maakt voor enke­le afstu­deer­pro­jec­ten. Vanuit een gedeel­de fas­ci­na­tie voor de spo­ren die een bewe­ging nalaat, rich­ten ze in 2009 samen het gezel­schap Side-Show op. Hun eer­ste voor­stel­lin­gen Wonders (2013), Spiegel im Spiegel (2017), Sho-Ichidô (2018) en Portraits (2021) wor­den geken­merkt door een ster­ke visualiteit.


Website
Partnership(s): CIRKLABO, 30CC
SIDE SHOW 3 Razziphoto SIDE SHOW 2 Side Show. Foto: RazziPhoto SIDE SHOW 5 Razziphoto SIDE SHOW 4 Razziphoto SIDE SHOW Razziphoto

Side-Show:
Portraits

In Portraits por­tret­te­ren Aline Breucker en Quintijn Ketels twee heel ver­schil­len­de cir­cus­ar­ties­ten: Camille Paycha en Sander De Cuyper. Het ach­ter­lig­gen­de idee is vrij een­vou­dig. Het publiek betreedt een ate­lier waar er druk gewerkt en gefi­lo­so­feerd wordt. Ondertussen trach­ten de per­for­mers hun idee­ën te struc­tu­re­ren en een plek te geven aan de din­gen. Existentiële vra­gen als Is dit een por­tret van een per­soon, een prak­tijk of van een rela­tie tus­sen twee men­sen?” en Als jij naar mij kijkt, naar wie kijk ik dan?” komen boven drij­ven. In cir­cus­tech­nie­ken, teke­nin­gen en mono­ty­pes ont­staat er zo een ver­ras­send por­tret van de situatie.