Sinking Sideways:
René


30CC-Residentie
Periode: 22.04—02.05.2021

Sinking Sideways is een Vlaams heden­daags cir­cus col­lec­tief. Drie acro­dan­sers die nieu­we moge­lijk­he­den onder­zoe­ken om samen te bewegen.

De hui­di­ge com­pa­ny leden zijn Dries Vanwalle (België), Raf Pringuet (België) en Xenia Bannuscher (Duitsland). We heb­ben elkaar leren ken­nen tij­dens onze stu­dies in de cir­cus afde­ling van de Codarts hoge­school voor de kun­sten (Rotterdam, NL) en we spe­ci­a­li­se­ren alle drie in dans acro­ba­tie. Xenia en Dries stu­deer­den af in juli 2020, Raf zit op dit moment in zijn laat­ste jaar en stu­deert af in juli 2021.


Website
Partnership(s): CIRKLABO, 30CC
SINKING SIDEWAYS 2 Kolja Huneck SINKING SIDEWAYS Kolja Huneck

Sinking Sideways:
René

Onze show René is geba­seerd op her­ha­ling en rit­me. Twee licha­men in de ruim­te die con­stant syn­chroon bewe­gen en nooit stil­staan. We nodi­gen het publiek uit om onze bewe­gin­gen te vol­gen, om zo in een soort tran­ce gezo­gen te wor­den en de bewe­ging elke keer opnieuw te ont­dek­ken, te ver­dwa­len in de details. We wil­len ons pro­ces en onze uit­komst, onze wor­ste­lin­gen en onze fas­ci­na­tie delen.