Tereza Holá & Hynek Skoták


Studio maakleerplek
Periode: 08.10—09.12.2022

ENG

Tereza Holá and Hynek Skoták sha­re a com­mon stu­dio in Brno. Over recent years, the duo has cre­a­ted lar­ge site-spe­ci­fic instal­la­ti­ons in the Czech Republic, Slovakia, Italy and espe­ci­al­ly at con­tem­po­ra­ry art shows in France. Tereza Holá usu­al­ly departs from natu­ral mate­ri­als (reed, grass, lea­ther) in her prac­ti­ce. Hynek Skoták uses light, sound, sun­light and moon­light and wind in his con­cep­tu­al instal­la­ti­ons. Both of the artists often use was­te mate­ri­als (used PET bott­les, plas­tic crumb, paper, plas­tic bags). NL

Tereza Holá en Hynek Skoták delen een geza­men­lij­ke stu­dio in Brno. De afge­lo­pen jaren heeft het duo gro­te instal­la­ties op loca­tie gemaakt in Tsjechië, Slowakije, Italië en voor­al op ten­toon­stel­lin­gen voor heden­daag­se kunst in Frankrijk. Tereza Holá ver­trekt in haar werk meest­al van natuur­lij­ke mate­ri­a­len (riet, gras, leer). Hynek Skoták gebruikt licht, geluid, zon- en maan­licht en wind in zijn con­cep­tu­e­le instal­la­ties. Beide kun­ste­naars gebrui­ken vaak afval­ma­te­ri­a­len (gebruik­te pet­fles­sen, plas­tic krui­mels, papier, plas­tic zakken).


Parasite 2022 Riorges France 3 La Beaute Apocalyptic 2021 Etangs d Art Ploermel France Les Lichens 2021 Parcours des Fees Crevoux France Oil On House 2021 Brno CZ

Tereza Holá & Hynek Skoták

ENG

Tereza Holá and Hynek Skoták per­cei­ve their resi­d­en­cy at maak­leer­plek as a trans­fer­red wor­king spa­ce, a labo­ra­to­ry in a new envi­ron­ment, that allows them to focus and slow­ly break away from their cur­rent prac­ti­ces. Both authors find them­sel­ves at a turning point whe­re they no lon­ger want to cre­a­te envi­ron­men­tal” mate­ri­al instal­la­ti­ons, instead they aim to dema­te­ri­a­li­ze” their work. This tran­si­ti­on is ana­lo­gous to their per­cep­ti­on of our civi­li­za­ti­on and the eco­lo­gi­cal cri­sis. The artists stron­gly per­cei­ve that the way to save the pla­net is not recy­cling, but mode­sty: con­sump­ti­on reduc­ti­on, pro­duc­ti­on reduc­ti­on, homo sapiens res­traint, and a return to human instincts overs­ha­do­wed by materialism. 

During their stay in maak­leer­plek, the artists will divi­de their research stay into three sta­ges: the first is get­ting to know the envi­ron­ment, resour­ces and his­to­ry of the pla­ce. The second is map­ping this same envi­ron­ment through dai­ly artis­tic acti­vi­ties (dra­wing, sound recor­ding, expe­ri­ments with words and poe­try, frag­ments of speech). They will keep track of the­se acti­ons in a sha­red docu­men­ta­ti­on for­mat (dia­ry, book, arti­fact, poe­try band). The third and last pha­se is the tre­at­ment of the resi­d­en­cy spa­ce (in the old silos of AB Inbev) as a post-indu­stri­al cathedral”.

We do not want to pla­ce demands on the vie­wer’s inter­pre­ta­ti­on of the work, we do not want him to dili­gent­ly search for mea­nings and levels and to divert atten­ti­on from the sen­so­ry expe­rien­ce of spa­ce to rati­o­nal con­si­de­ra­ti­ons. We do not want fur­ther eco­lo­gi­cal appeals and soci­al com­ments, we do not want to overw­helm the new­co­mer with addi­ti­o­nal infor­ma­ti­on pres­su­re. We want to allow the visi­tor to turn off. On the con­tra­ry, so that the results of our work trig­ger as few asso­ci­a­ti­ons as pos­si­ble. To just per­cei­ve his stay in spa­ce. Connection with spa­ce. To EXIST in the midst of civi­li­za­ti­o­nal cha­os, at least for a whi­le. It is just a mat­ter of being in a pla­ce that will soon disappear”NL

Tereza Holá en Hynek Skoták zien hun ver­blijf in maak­leer­plek als een over­ge­dra­gen werk­ruim­te, een labo­ra­to­ri­um in een nieu­we omge­ving, die hen in staat stelt zich te con­cen­tre­ren en lang­zaam los te komen van hun hui­di­ge prak­tijk. Beide auteurs bevin­den zich op een keer­punt waar­op ze niet lan­ger mili­eu­ge­rich­te” mate­ri­ë­le instal­la­ties wil­len maken, maar in plaats daar­van hun werk wil­len dema­te­ri­a­li­se­ren”. Deze over­gang is ana­loog aan hun per­cep­tie van onze bescha­ving en de eco­lo­gi­sche cri­sis. De kun­ste­naars zijn ervan over­tuigd dat de manier om de pla­neet te red­den niet recy­cling is, maar beschei­den­heid: ver­min­de­ring van con­sump­tie, ver­min­de­ring van pro­duc­tie, terug­hou­dend­heid van de homo sapiens en een terug­keer naar men­se­lij­ke instinc­ten die over­scha­duwd wor­den door mate­ri­a­lis­me.

Tijdens hun ver­blijf op de maak­leer­plek zul­len de kun­ste­naars hun onder­zoeks­ver­blijf opde­len in drie fases: de eer­ste is het leren ken­nen van de omge­ving, de bron­nen en de geschie­de­nis van de plek. De twee­de fase is het in kaart bren­gen van deze omge­ving door mid­del van dage­lijk­se artis­tie­ke acti­vi­tei­ten (teke­nen, geluids­op­na­mes, expe­ri­men­ten met woor­den en poë­zie, frag­men­ten van spraak). Ze zul­len deze acti­vi­tei­ten bij­hou­den in een gedeel­de docu­men­ta­tie­vorm (dag­boek, boek, arte­fact, poë­zie­band). De der­de en laat­ste fase is het behan­de­len van de resi­den­tie­ruim­te (in de oude silo’s van AB Inbev) als een post­in­du­stri­ë­le kathedraal”.

We wil­len geen eisen stel­len aan de inter­pre­ta­tie van het werk door de kij­ker, we wil­len niet dat hij naar­stig op zoek gaat naar bete­ke­nis­sen en niveaus en dat hij de aan­dacht afleidt van de zin­tuig­lij­ke erva­ring van de ruim­te naar rati­o­ne­le over­we­gin­gen. We wil­len geen ver­de­re eco­lo­gi­sche oproe­pen en soci­a­le com­men­ta­ren, we wil­len de nieuw­ko­mer niet over­wel­di­gen met extra infor­ma­tie­druk. We wil­len de bezoe­ker in staat stel­len om zich uit te scha­ke­len. Integendeel, zodat de resul­ta­ten van ons werk zo min moge­lijk asso­ci­a­ties oproe­pen. Om alleen zijn ver­blijf in de ruim­te waar te nemen. Verbinding met de ruim­te. Om te BESTAAN te mid­den van de bescha­vings­cha­os, ten­min­ste voor een tijd­je. Het is gewoon een kwes­tie van op een plek zijn die bin­nen­kort zal verdwijnen”.