The Wait:
Point of You


30CC-Residentie
Periode: 17—21.05.2021
The Wait is de samen­wer­king tus­sen Gert De Cooman en Anna Barker. Gert stu­deer­de aan ESAC, de cir­cus­ho­ge­school in Brussel en volgt momen­teel een oplei­ding elek­tro­ni­sche muziek­pro­duc­tie. Anna stu­deer­de Theatre Devising aan Dartington College of Arts in Engeland en is veel bezig met stem en impro­vi­sa­tie. Naast hun nieu­we samen­wer­king heb­ben Gert en Anna ook de vzw One Chicken Farm, een artis­tie­ke cre­a­tie­plek met ruim­te voor uit­wis­se­ling tus­sen artiesten.

Website
Partnership(s): CIRKLABO, 30CC
THE WAIT THE WAIT 2 THE WAIT 3 THE WAIT 4

The Wait:
Point of You

Geleidelijk aan syn­chro­ni­se­ren we, patro­nen ont­staan. Vertrouwdheden ont­staan.
We glip­pen in groe­ven. Onwetend.

Anna Barker & Gert De Cooman zul­len komen­de week wer­ken aan de voor­stel­ling Point of You’, een reflec­tie rond ver­bon­den­heid en toe­wij­ding. Samen gaan ze op zoek naar een ver­haal over com­mu­ni­ca­tie bin­nen de inti­mi­teit van een relatie.