Timme Afschrift


Studio Vaartstraat
Periode: 01.01.2017—31.12.2020

Timme Afschrift is sce­no­graaf en meubelmaker.


Website
Demetsiers LR Clara Hermans 41 Othello HR 7054 Demetsiers LR Clara Hermans 90 IMG 3833 Demetsiers LR Clara Hermans 87

Timme Afschrift

In de prak­tijk van Timme Afschrift staat samen­wer­king cen­traal. Stijl, dyna­miek en betrok­ken­heid bepa­len de vorm­ge­ving in bei­de dis­ci­pli­nes. Afschrifts sce­no­gra­fie staat vol­le­dig in func­tie van het beeld en het ver­haal van de maker. Het maak­pro­ces loopt paral­lel met de ont­wik­ke­ling van de voor­stel­ling. Zijn meu­bels zijn geïn­spi­reerd door de prak­ti­sche noden en mate­ri­aal­voor­keu­ren van de bewo­ners. Het eind­pro­duct is tel­kens een vol­le­dig uniek object, eigen­han­dig door Afschrift gebouwd.