Wouter Huis


Off the Grid
Periode: 15.01—15.03.2017

Wouter Huis (°1974, Oosterbroek, Nederland) woont en werkt in Brussel en Hoensbroek (NL). Met een uit­ge­spro­ken inte­res­se voor de gren­zen van een ruim­te — fysiek, archi­tec­tu­raal of men­taal — pro­du­ceer­de hij een geva­ri­eerd oeu­vre van mini­ma­le objec­ten, (video-)installaties, foto’s, (per­for­ma­tie­ve) scree­nings en pre­sen­teert hij die vaak in de vorm van inter­ven­ties in ten­toon­stel­lin­gen of de publie­ke ruimte.


Website
Wouter Huis R4 Wouter Huis R Wouter Huis R5 Wouter Huis R2 Wouter Huis R3 Installatiebeeld Wouter Huis

Wouter Huis

Van 15 janu­a­ri tot 15 maart ver­wel­komt het N+1 Programma van Cas-co beel­dend kun­ste­naar Wouter Huis voor een resi­den­tie- en ten­toon­stel­lings­pe­ri­o­de van 2 maanden.

In zijn werk brengt hij haast onzicht­ba­re of ogen­schijn­lijk wil­le­keu­ri­ge details op de voor­grond — zoals de lege hoe­ken van een ten­toon­stel­lings­ruim­te, de typi­sche pre­sen­ta­tie-archi­tec­tuur van een muse­um, lezing of bill­board. Door deze als auto­no­me sys­te­men te bena­de­ren en ze in beeld te bren­gen in mini­ma­le set­tings laat hij de ons ver­trouw­de kijk­ap­pa­ra­ten in een lus tegen of in zich­zelf keren. Op die manier bevraagt hij onze (on)bewuste metho­des van cate­go­ri­se­ring, (re)presentatie, pro­jec­tie of kijk- en inter­pre­ta­tie­sys­te­men in het grens­ge­bied tus­sen pri­vaat en publiek, reëel en fictief.

Vanaf 18 febru­a­ri tot en met 15 maart toont Wouter Huis de resul­ta­ten van zijn resi­den­tie­pe­ri­o­de bin­nen het N+1 Programma in de vorm van een publie­ke pre­sen­ta­tie in het gebouw van Cas-co in Leuven.


Nota: N+1 is de voor­ma­li­ge naam van een resi­den­tie- en pre­sen­ta­tie­plek voor star­ten­de, beel­den­de kun­ste­naars in Cas-co. Tussen 2017 en 2022 leg­den 15 kun­ste­naars een tra­ject af in de ruim­te, zorg­zaam bege­leid door kunst­edu­ca­tor Sammy Ben Yakoub. Vanaf 2023 werd de plek, en het tra­ject, onder­deel van kun­ste­naars­plat­form Off the Grid.