1-3.06: Sugaring - met o.a. Doris Hardeman & Francisco Correia (la Mercerie)

Whats App Image 2023 05 26 at 12 34 16

NL

Zowel onze voor­ma­li­ge OTG-resi­dent Doris Hardeman als toe­kom­sti­ge OTG-resi­dent Francisco Correia nemen deel aan Sugaring, een 3‑daags eve­ne­ment dat plaats­vindt in La Mercerie. Sugaring is een expe­ri­men­te­le, mul­ti­dis­ci­pli­nai­re ten­toon­stel­ling die beel­den­de kun­sten met muziek, per­for­man­ce en een work­shop com­bi­neert. Het pro­ject wil een plat­form bie­den aan inter­ge­ne­ra­ti­o­ne­le en (inter)nationale samen­wer­kin­gen tus­sen Brusselse kunst­stu­den­ten en werk­ruim­tes (LUCA School of Arts, La Cambre, L’Erg / Level Five en SB34). Sugaring wordt geor­ga­ni­seerd door leden van Level Five en onder­steund door LUCA Breakout.ENG

Both our for­mer OTG resi­dent Doris Hardeman and futu­re OTG resi­dent Francisco Correia are par­ti­ci­pa­ting in Sugaring, a 3‑day event taking pla­ce at La Mercerie. Sugaring is an expe­ri­men­tal, mul­ti­dis­ci­pli­na­ry exhi­bi­ti­on that com­bi­nes visu­al arts with music, per­for­man­ce and a work­shop. The pro­ject aims to pro­vi­de a plat­form for inter­ge­ne­ra­ti­o­nal and (inter)national col­la­bo­ra­ti­ons bet­ween Brussels art stu­dents and workspa­ces (LUCA School of Arts, La Cambre, L’Erg / Level Five and SB34). Sugaring is orga­ni­zed by mem­bers of Level Five and sup­por­ted by LUCA Breakout.

grap­hics: Stan Van Rompaey

Whats App Image 2023 05 26 at 12 34 17