CLT Leuven zoekt stichtende leden

In Leuven wordt één van de eer­ste Community Land Trusts (CLT) van Vlaanderen opge­richt. Een CLT bouwt betaal­ba­re wonin­gen op gemeen­schaps­grond. Als je enkel de woning koopt en de grond eigen­dom blijft van de gemeen­schap, is die woning goed­ko­per. Wanneer je in de toe­komst terug wil ver­ko­pen, kan dit aan een voor­af afge­spro­ken prijs. Je krijgt bij de ver­koop terug wat je in de woning geïn­ves­teerd hebt plus een deel van de meer­waar­de. Op die manier blij­ven de wonin­gen voor altijd betaalbaar.

Ongeveer een jaar na de info­dag op 5 okto­ber 2021 zal de vzw voor de Community Land Trust in Leuven op 29 sep­tem­ber 2022 het licht zien! Het is voor de CLT bij­zon­der waar­de­vol om zoveel moge­lijk stich­ten­de leden (lees: rechts­per­so­nen) van bij de oprich­ting te betrek­ken om hun woor­den daad­kracht bij te zet­ten en een over­tui­gend en sta­biel draag­vlak te cre­ë­ren. Jij pro­fi­leert je van jouw kant als orga­ni­sa­tie om mee het betaal­baar­heids­pro­bleem op een duur­za­me manier op te los­sen in Leuven en dit als één van de pio­niers in België! De CLT belooft je een boei­end net­werk van den­kers en doe­ners met een gro­te diver­si­teit aan pro­fie­len, waar­bij je écht impact kan maken!

Cas-co onder­schrijft de CLT-prin­ci­pes en hoopt dat deze op ter­mijn ook de Leuvense kun­ste­naars­com­mu­ni­ty tege­moet kun­nen komen. Wil jouw orga­ni­sa­tie dit nieu­we pro­ject ook onder­steu­nen? Dan kan je je nog tot 15 sep­tem­ber aan­mel­den als stich­tend lid via deze link.