Eerste stap naar werkruimtes voor kunstenaars in Leuven

Eerste stap naar werkruimtes voor kunstenaars in Leuven 24062014 1

Cas-co vzw, stad Leuven en pro­ject­ont­wik­ke­laar ViRiX onder­te­ken­den van­daag, dins­dag 24 juni, het con­tract voor de vrij­ga­ve van een gebouw in de Vaartstraat in Leuven. Dit gebouw zal inge­zet wor­den als ate­lier voor begin­nen­de en pas afge­stu­deer­de kun­ste­naars. Atelierwerking is een essen­ti­eel onder­deel van het Leuvense kun­ste­naars­be­leid. (bron: stadsblog)

Cas-co vzw wil begin­nen­de en pas afge­stu­deer­de kun­ste­naars onder­steu­nen in hun artis­tie­ke ont­wik­ke­ling. De ate­lier­wer­king zet in op het voor­zien, het ont­wik­ke­len en het behe­ren van kwa­li­teits­vol­le en betaal­ba­re werk­ruim­tes voor kun­ste­naars. Nu trek­ken nog te veel kun­ste­naars weg uit Vlaams-Brabant naar plek­ken waar het wel betaal­baar is. Dit con­tract is een eer­ste stap in de opvul­ling van een lacune.

In Leuven zijn er al een pak ini­ti­a­tie­ven ter onder­steu­ning van kun­ste­naars. Maar op het vlak van werk­plek­ken en ate­liers zijn er lacu­nes. Daarom is het kun­sten-en kun­ste­naars­be­leid in het bestuurs­ak­koord 2013 – 2018 een essen­ti­eel ele­ment om het cre­a­tief ima­go van de stad te ver­ster­ken. Dit ini­ti­a­tief is één van de con­cre­te stap­pen die we zet­ten”, zegt Denise Vandevoort, sche­pen van cul­tuur. Zo nam ik in het bestuurs­ak­koord op dat de stad ate­lier­ruim­tes zoekt en ter beschik­king stelt aan kun­ste­naars uit Leuven, de regio of Vlaanderen.”

Luc Delrue, voor­zit­ter van Cas-co en direc­teur van M‑Museum Leuven: M heeft op dit moment een eigen klein­scha­lig’ ate­lier­be­leid waar­bij jon­ge kun­ste­naars een bege­lei­ding krij­gen in hun ont­wik­ke­ling als kun­ste­naar. Voor de ver­de­re groei van een vol­waar­dig kun­ste­naars­be­leid in Leuven is er nood aan ate­lier­ruim­tes. De com­bi­na­tie van bei­de inzet­ten moet ervoor zor­gen dat de rela­tie met beel­den­de kun­ste­naars uit­ge­diept en ver­sterkt wordt en een lan­ge ter­mijn­per­spec­tief krijgt. Dit is essen­ti­eel voor de ver­de­re groei van M en de geloof­waar­dig­heid van M als inter­na­ti­o­naal rele­van­te actor in het kunstenlandschap.”

ViRiX stelt het gebouw gra­tis ter beschik­king nadat er voor zo’n € 80.000 aan­pas­sings­wer­ken wor­den uit­ge­voerd. Zo vol­doet het gebouw aan een aan­vaard­baar niveau van com­fort en vei­lig­heid. Kunst en cul­tuur is een onmis­baar onder­deel van onze samen­le­ving. Als maat­schap­pe­lijk ver­ant­woor­de­lijk onder­ne­mer wil ik een steen­tje bij­dra­gen aan de ont­wik­ke­ling van de infra­struc­tuur die de cre­a­tie­ve gees­ten nodig heb­ben om zich uit te leven. Omdat ViRiX in Leuven mooie pro­jec­ten kon rea­li­se­ren en nog steeds rea­li­seert is het met groot genoe­gen dat ik de kunst/​cultuurwereld in deze stad een duw in de rug geef.” zegt Vic Haenen, gede­le­geerd bestuur­der van ViRiX.

Eerste stap naar werkruimtes voor kunstenaars in Leuven 24062014 1