Lancering: Ontmoetingsprogramma – Voorjaar 2021

Ontmoetingsprogramma Voorjaar 2021 1

Tussen febru­a­ri en juni 2021 ont­vangt Cas-co maan­de­lijks één bij­zon­de­re bezoe­ker ach­ter de scher­men. In nor­ma­le tij­den orga­ni­seert Cas-co een divers aan­bod aan (semi-publie­ke) stu­dio visits, talks en mas­ter­clas­ses. Na een peri­o­de van stil­stand gooi­en we de deu­ren weer open voor ont­moe­tin­gen tus­sen kun­ste­naars en kun­sten­pro­fes­si­o­nals, zij het dit­maal in intie­me kring. Robert Monchen beet de spits af in febru­a­ri, gevolgd door Danielle Van Zuijlen, Charlotte Crevits, Juliette Bibasse en Liesbet Kusters. Cas-co heet jul­lie welkom!

25.02: Robert Monchen

Robert Monchen is part­ti­me coo­r­di­na­tor, cura­tor en film­ma­ker, zo is hij (co-)curator en orga­ni­sa­tor van de Biënnale van België (2019-…) en piz­za gal­lery (2020-…). In 2014 leg­de hij de fun­de­ring voor In De Ruimte, een plat­form voor heden­daag­se kun­sten, ambacht en muziek. 

24.03: Danielle Van Zuijlen

Danielle van Zuijlen is werk­zaam als artis­tiek coör­di­na­tor van Kunsthal Gent, een orga­ni­sa­tie waar van Zuijlen zelf co-ini­ti­a­tor van is. Daarnaast is ze momen­teel actief bezig aan het uit­schrij­ven van een nieuw ont­wik­ke­lings­be­leid voor de Gentse ate­lier­wer­king NUCLEO. Tot slot is ze free­lan­ce cura­tor en spar­ring­part­ner van kunstenaars.

20.04: Charlotte Crevits

Charlotte Crevits is actief als artis­tiek coör­di­na­tor van CC Stroombeek en mede-artis­tiek direc­teur van Art On Paper, de Brusselse Contemporary Drawing Fair in Bozar. Daarnaast werkt Crevits nog als onaf­han­ke­lijk curator.

27.05: Juliette Bibasse

Als free­lan­ce digi­tal art pro­du­cer, cre­a­tief direc­teur en cura­tor werk­te Juliette Bibasse al mee aan een bre­de ran­ge van pro­jec­ten, gaan­de van groot­scha­li­ge audio­vi­su­e­le instal­la­ties tot digi­tal art fes­ti­vals. In 2019 stamp­te ze als mede-oprich­ter SALOON uit de brus­sel­se grond, een inter­na­ti­o­naal net­werk voor vrou­wen bin­nen de kunstsce­ne. Bibasse cureert de vol­gen­de edi­tie van (Un)holy Light, een licht par­cours door­heen de Leuvense binnenstad. 

24.06: Liesbet Kusters

Liesbet Kusters is cura­tor voor PARCUM, muse­um en exper­ti­se­cen­trum voor reli­gi­eu­ze kunst en cul­tuur geves­tigd in de site van de Abdij van Park in Heverlee. Kusters zet in het bij­zon­der in op de rela­tie tus­sen reli­gi­eus erf­goed en actu­e­le thema’s. Daarbij nodigt ze gere­geld heden­daag­se kun­ste­naars uit om te reflec­te­ren over en in dia­loog te gaan met de site.

Ontmoetingsprogramma Voorjaar 2021 1 Robert Monchen
Ontmoetingsprogramma Voorjaar 2021 2 Danielle Van Zuijlen
Ontmoetingsprogramma Voorjaar 2021 3 Charlotte Crevits
Ontmoetingsprogramma Voorjaar 2021 4 Juliette Bibasse
Ontmoetingsprogramma Voorjaar 2021 5 Liesbet Kusters