Lancering: Open Atelier maakleerplek

IMG 6066 scaled

Kunstenaar, maker, buurt­be­wo­ner? Vanaf dit najaar ver­wel­ko­men wij je in ons open ate­lier, een ruim­te van 23 m² in de dyna­mi­sche maak­leer­plek. Het ate­lier is er voor ieder­een die nood heeft aan een ruim­te voor een artis­tiek, cre­a­tief of kunst­edu­ca­tief pro­ject. Denk aan: een foto­shoot, de cre­a­tie van een instal­la­tie waar je thuis geen ruim­te voor hebt, een work­shop kintsugi of een socio-cul­tu­reel pro­ject met jongeren.

Met het open ate­lier wil­len we tege­moet komen aan de ruim­te­nood voor indi­vi­du­eel artis­tiek werk én nieu­we ver­bin­din­gen gene­re­ren tus­sen Cas-co, Maakleerplek en de nabije omge­ving. Het ate­lier bevindt zich op gelijk­vloers van het labo­ge­bouw, in het hart van de maak­leer­plek­si­te, aan de Vaartkom in Leuven. De Maakleerplek wordt ver­der bewoond’ door jon­ge start-ups, soci­a­le onder­ne­min­gen, indi­vi­du­e­le kunst­prak­tij­ken, artis­tie­ke pro­ject­re­si­den­ties, etcetera.

Het open ate­lier kan gehuurd wor­den voor mini­maal één dag en maxi­maal drie weken. Het is in eer­ste instan­tie bestemd voor par­ti­cu­lie­ren en klei­ne orga­ni­sa­ties die een plek zoe­ken voor een cre­a­tief pro­ject, een expe­ri­ment of één­ma­li­ge work­shop. De prijs wordt bepaald naar­ge­lang de leef­tijd van de gebrui­ker (jon­ge­ren of vol­was­se­nen) en het doel­ein­de van het pro­ject (lucra­tief of niet-lucra­tief). Daarnaast is er een soci­aal tarief beschikbaar. 

Geïnteresseerden kun­nen het open ate­lier aan­vra­gen via de web­si­te van maak­leer­plek. Er zijn geen stren­ge artis­tie­ke ver­eis­ten, com­mis­sies of admi­ni­stra­tie­ve drempels.