Lancering: SOLO zomerresidentie

Lancering SOLO zomerresidentie zondag 2 juli 12 30u Machelen aan de Leie 1
SOLO zomer­re­si­den­tie is een tij­de­lijk resi­den­tie­pro­gram­ma in een voor­ma­li­ge Mariakapel, naast het Roger Raveelmuseum in Machelen-aan-de-Leie. Het pro­ject is een samen­wer­king tus­sen ate­lie­r­or­ga­ni­sa­ties NUCLEO uit Gent, Studio Start uit Antwerpen en Cas-co uit Leuven, in alli­an­tie met het Roger Raveelmuseum. Na een open call selec­teer­de een onaf­han­ke­lij­ke jury de kun­ste­naars D.D. Tran, Wannes Goetschalckx en Steven Baelen. Zij wer­ken deze zomer een vijf­tal weken in Machelen-aan-de-Leie en ver­blij­ven in een bij­zon­de­re modu­le in de kapel, ont­wor­pen en gebouwd door archi­tect / kun­ste­naar Olivier Goethals. De resi­den­ties wor­den steeds afge­slo­ten met een publiek moment. OVER DE KAPEL Een groot raam in de verste uit­hoek van het Raveelmuseum biedt uit­zicht op een kapel. Het aan­pa­len­de kloos­ter werd in de voor­bije jaren afge­bro­ken en maak­te plaats voor een nieuw­bouw­pro­ject. De kapel bleef behou­den en werd aan­ge­kocht door inter­com­mu­na­le VENECO, met het oog op her­ont­wik­ke­ling en ver­koop. Door de samen­wer­king met de ate­lie­r­or­ga­ni­sa­ties wordt de kapel nu voor mini­maal 2 jaar ter beschik­king gesteld als werk- en ver­blijf­plaats voor kun­ste­naars. VENECO inves­teer­de in een basis­re­no­va­tie om de plek gebruiks­klaar te maken: sani­tair en voor­zie­nin­gen wer­den opnieuw aan­ge­legd en er werd een ver­blijfs­mo­du­le gere­a­li­seerd. SAMENWERKING ATELIERORGANISATIES Het is de eer­ste keer dat Vlaamse ate­lie­r­or­ga­ni­sa­ties een geza­men­lij­ke pro­ject opstar­ten rond de pro­fes­si­o­ne­le onder­steu­ning van beel­dend kun­ste­naars. De geza­men­lij­ke resi­den­tie in Machelen is een case­stu­dy voor een struc­tu­re­le samen­wer­king. Zo kun­nen we met gebun­del­de krach­ten ingaan op vra­gen uit een regio rui­mer dan het ste­de­lij­ke wer­kings­ge­bied en op kan­sen van bij­voor­beeld tij­de­lij­ke leeg­stand in lan­de­lij­ke gebie­den. Voor het pro­gram­ma van 2018 wordt de samen­wer­king uit­ge­breid met ande­re ate­lie­r­or­ga­ni­sa­ties en volgt in het najaar een nieu­we open call.
Lancering SOLO zomerresidentie zondag 2 juli 12 30u Machelen aan de Leie 2