N+1 2017

OPEN CALL N1
Residentie beel­den­de kunst De N+1 pro­ject ruim­te is een 30 m² klein­scha­li­ge cre­a­tie, expe­ri­men­teer- en pre­sen­ta­tie­ruim­te voor een kort­du­ren­de resi­den­tie. N+1 bestaat uit een cre­a­tie­pe­ri­o­de van 4 à 5 weken met aan­slui­tend een publiek toon­mo­ment van 2 à 3 weken en de moge­lijk­heid om artist talks, scree­nings, lezin­gen en publi­ca­ties voor te stel­len aan een publiek in de aan­pa­len­de poly­va­len­te ruim­te. (150 m²) VOORSTEL Via een call for pro­po­sals selec­teert de selec­tie­com­mis­sie per jaar 3 à 4 voor­stel­len. De voor­keur gaat naar inhou­de­lijk ster­ke voor­stel­len en site­spe­ci­fie­ke pro­jec­ten. Er is geen beper­king op vlak van het medi­um. via: http://cas-co.ben1space1/ SELECTIE Cas-co selec­tie­com­mis­sie bestaat uit pro­fes­si­o­ne­le experts uit de beel­den­de kunst­sec­tor. Geselecteerde kun­ste­naars wor­den, naast een pro­duc­tie­bud­get, actief onder­steund bij de uit­wer­king van hun artis­tiek pro­ject. Deadline: 1 juni 2017