Nieuwe coördinator – Josine De Roover

Nieuwe coordinator
Sinds 1 okto­ber 2016 is Josine De Roover aan de slag als nieu­we coör­di­na­tor van Cas-co. Ze neemt de fak­kel over van Sammy Ben Yakoub die gedu­ren­de de eer­ste wer­kings­ja­ren de oprich­ting en de infra­struc­tu­re­le en artis­tie­ke wer­king van Cas-co suc­ces­vol in goe­de banen leid­de. Sammy zal zich van­af nu voor­al toe­leg­gen op het N+1 pro­gram­ma. De komen­de jaren zal Cas-co ver­der bou­wen op dit elan en stelt dan ook de onder­steu­ning van de indi­vi­du­e­le kun­ste­naar cen­traal in de ver­de­re uit­bouw van de ate­lier­wer­king en het kun­ste­naars­be­leid. Dit doet ze ener­zijds door betaal­ba­re en kwa­li­teits­vol­le werk­ruim­te te ont­wik­ke­len en ander­zijds door pro­ject- en pre­sen­ta­tie­kan­sen te cre­ë­ren voor jon­ge makers in Leuven. Met meer dan 10 jaar pro­fes­si­o­ne­le erva­ring bij diver­se — op de kun­ste­naars­prak­tijk geba­seer­de — ini­ti­a­tie­ven en ‑pro­jec­ten, zoals NICC (http://​nicc​.be) en Voorkamer (http://​voor​ka​mer​.be), ambi­eert Josine De Roover om samen met de vas­te part­ners van Cas-co (M – Leuven, STUK en 30CC) nieu­we samen­wer­kings­ver­ban­den met pro­fes­si­o­ne­le artis­tie­ke part­ners uit bin­nen- en bui­ten­land te ont­wik­ke­len. Om op die manier een pro­fes­si­o­neel ont­wik­ke­lings­pro­gram­ma uit te wer­ken met o.a. artist talks, stu­dio visits, try outs en open stu­dio’s. Met een uit­ge­spro­ken accent op het cre­ë­ren van nieu­we pro­fes­si­o­ne­le pre­sen­ta­tie­kan­sen voor de artis­tie­ke makers ver­bon­den aan Cas-co. Vanuit NICC was Josine nauw betrok­ken bij de oprich­ting van de Antwerpse ate­lie­r­or­ga­ni­sa­tie Studio Start (http://​stu​dio​s​tart​.be). In 2012 lan­ceer­de ze samen met Studio Start het ini­ti­a­tief OPEN STUDIO’S (http://​open​stu​dios​.be), de eer­ste pro­fes­si­o­ne­le stu­dio­rou­te, én een plat­form om met kun­ste­naars en ande­re exper­ten na te den­ken over De Kunstenaar & De Stad’ en de rol en het belang van de kun­ste­naars­werk­ruim­te in die stad. (http://​open​stu​dios​.be)