Nieuwe uithangborden voor maakleerplek

Casco 06 09 jw web res 3

Off the Grid, het resi­den­tie- en pre­sen­ta­tie­plat­form van Cas-co, breekt ver­der uit en warpt’ de nabije omge­ving. Na de instal­la­tie van een monu­men­ta­le mast voor kun­ste­naars­vlag­gen op het school­plein van Brede School Stroom (voor­jaar 2023), lan­ceert OTG nu ook op de site van maak­leer­plek nieu­we moge­lijk­he­den om (kunst)werken in de open­ba­re ruim­te te presenteren. Een vitri­ne voor alle maakleerplekkers


Naar aan­lei­ding van Open Monumentendag (10 sep­tem­ber 2023) gaf Amber Roucourt — met een monu­men­taal raam­werk van car­na­ve­les­ke, geo­me­tri­sche motie­ven — nieuw leven aan een blin­de nis op de koer. De komen­de jaren zal de nis als plat­form voor het werk van kun­ste­naars en ande­re makers, ver­bon­den aan maak­leer­plek, blij­ven die­nen. Wees wel­kom op zon­dag, tus­sen 11u00 en 17u00 om het werk de site en zijn gebrui­kers beter te leren kennen!

Casco 06 09 jw web res 1


Een nieu­we hori­zon voor de Vaartkom


Jonas & Sarah, die hun ate­lier in res­pec­tie­ve­lijk maak­leer­plek en BAC ART LAB heb­ben, leve­ren met​‘per­pe­tu­um’ brood­bi­le’ het eer­ste kun­ste­naars­ont­werp voor de ban­ner die de oost­ge­vel van maak­leer­plek siert. Het werk maakt deel uit van​‘Fringe’ (ope­ning 16 novem­ber 2023), een ten­toon­stel­lings­par­cours i.k.v. het stad­fes­ti­val​‘New Horizons — Dieric Bouts’ waar­in opko­men­de kun­ste­naars en nieu­we stem­men aan bod komen. De monu­men­ta­le ban­ner, die meer dan 140 vier­kan­te beschrijft, zal jaar­lijks door een nieu­we artis­tie­ke prak­tijk vorm­ge­ge­ven wor­den en zo een nieuw kunst­werk intro­du­ce­ren in de publie­ke ruim­te van de Vaartkom.

PO MAAK 0165 1024x819