Off the Grid ontvangt subsidies binnen het Kunstendecreet

Casco annext edities03

Feest! In de zomer kreeg Cas-co heug­lijk nieuws: de orga­ni­sa­tie ont­vangt voor het eerst sub­si­dies van de Vlaamse Overheid bin­nen het Kunstendecreet voor het drie­ja­ri­ge pro­ject Off the Grid 23 – 26’. Off the Grid is het in-hou­se resi­den­tie- en pre­sen­ta­tie­plat­form van Cas-co, waar­mee het expe­ri­men­ta­tie, prak­tijk­ont­wik­ke­ling en samen­wer­king op ver­schil­len­de niveau’s wil faci­li­te­ren. Met deze sub­si­die kan Cas-co de komen­de drie jaren haar indi­vi­du­e­le en col­lec­tie­ve resi­den­tie­pro­gram­ma en een rijk gevuld publiek pro­gram­ma, onder bege­lei­ding van artis­tiek pro­ject­co­ör­di­na­tor Koi Persyn, besten­di­gen en uitbouwen. 

Beeld: Studio edi­tie Maarten De Laet