Open M in Cas-co

Open M in Cas co Open Call
Voor de vier­de keer lan­ceert M – Leuven met OPEN M een open call voor beel­den­de kun­ste­naars uit Vlaams-Brabant om hun werk pro­fes­si­o­neel te pre­sen­te­ren in een groeps­ten­toon­stel­ling. In 2017 sluit M – Leuven tij­de­lijk de deu­ren en brengt met Cas-co de ten­toon­stel­ling naar de indu­stri­ë­le ruim­tes in de Vaartstraat. Curator van deze edi­tie is Flor Bex, voor­ma­lig direc­teur en oprich­ter van het M HKA (19852002) en van het Internationaal Cultureel Centrum (ICC) (19721983). Voor de eer­ste keer zal ook de Cas-co Award — Open M uit­ge­reikt wor­den aan één van de OPEN M deel­ne­mers. De selec­tie­com­mis­sie van Cas-co, selec­teert 1 kun­ste­naar voor een werk- en resi­den­tie­pe­ri­o­de en pre­sen­ta­tie­pe­ri­o­de van 2 maan­den bin­nen het artis­tie­ke pro­gram­ma N+1. Verder zal een pro­fes­si­o­ne­le jury en het publiek twee kun­ste­naars selec­te­ren voor een solo­ten­toon­stel­ling in het FeliXart Museum of in Cc Strombeek. Op zater­dag 6 mei — het voor­laat­ste week­end van Open M — orga­ni­seert Cas-co een Open Studio’s en stel­len alle kun­ste­naars hun werk­ruim­te open voor publiek. Aansluitend viert Cas-co fees­te­lijk haar 2e ver­jaar­dag. De call is open voor alle beel­den­de kunst­dis­ci­pli­nes: van schil­der­kunst tot per­for­man­ce en van video tot gra­fiek. dead­line inzen­din­gen: 11 janu­a­ri 2017 wed­strijd­re­gle­ment inzen­din­gen fees­te­lij­ke ope­ning: 30 maart ten­toon­stel­lings­pe­ri­o­de in Cas-co: 31 maart — 14 mei.