Participatieve Podiumkunsten – Deadline 01.03.21

30 CC Open Call Participatieve Podiumkunsten Deadline 01 03 21

De maat­schap­pe­lij­ke con­text en het kunst- en cul­tuur­land­schap is de afge­lo­pen decen­nia dras­tisch ver­an­derd. 30CC wil actief moge­lijk­he­den cre­ë­ren voor kun­ste­naars, waar­bij de gemeen­schap ver­bon­den wordt met de pro­fes­si­o­ne­le artis­tie­ke prak­tijk. Daarom orga­ni­seert 30CC het komen­de jaar vier resi­den­tie­plek­ken in Cas-co, gericht op makers die inte­res­se heb­ben om eer­ste stap­pen te zet­ten rond par­ti­ci­pa­tie­ve kunst­prak­tij­ken of voor makers die hier reeds erva­ring rond heb­ben en zich ver­der wil­len verdiepen.

Participatieve kunst­prak­tij­ken

Participatieve kunst­prak­tij­ken is een vorm van artis­tiek onder­zoek waar­in kun­ste­naars samen met bur­gers op zoek gaan naar de juis­te vorm om alter­na­tie­ve stem­men en inter­pre­ta­ties te laten weer­klin­ken. Ze begrij­pen hun artis­tie­ke werk als de motor van een bre­der pro­ces dan enkel de cre­a­tie van eind­pro­duct. De meer­waar­de van deze par­ti­ci­pa­tie­ve prak­tijk ligt in zijn ver­bin­den­de werking.”

Meer weten over par­ti­ci­pa­tie­ve kunst­prak­tij­ken? Lees er alles over op de web­si­te van Demos.

Residentie

Wij cre­ë­ren vier resi­den­tie­plek­ken tus­sen mei 2021 tot febru­a­ri 2022.

Binnen deze resi­den­tie werk je aan een artis­tiek pro­ject of doe je onder­zoek. Dat doe je samen met een klei­ne groep of een reeks indi­vi­du­en uit de stad. Wie deze men­sen zijn, bepaal je zelf. De samen­wer­king met hen is co-cre­a­tief: ze zijn dus niet lou­ter deel­ne­mer, maar ook deel­heb­ber. Ze zijn mede-eige­naar van het pro­ject, zowel con­cep­tu­eel als in de uit­wer­king. Het pro­ject moet beant­woor­den aan een vraag die bij de Leuvense bevol­king leeft. Samen met jou gaan we op zoek naar deze vraag en maken we deze zicht­baar. Het is belang­rijk dat deze vraag ook reso­neert met jouw artis­tie­ke nood­zaak of verhaal.

Aanbod

30CC biedt:

- een resi­den­tie­pe­ri­o­de in Cas-co van 1 tot 2 maan­den aan voor de ont­wik­ke­ling van nieuw werk. Je

resi­den­tie sluit af met een try-out­mo­ment, of een voor­stel­ling van je onder­zoek, indien je koos voor een

onder­zoeks­pe­ri­o­de waar­bij de focus eer­der ligt op het pro­ces, expe­ri­ment en inno­va­tie dan op het resultaat.

- een bud­get van 2.500 euro om dit par­ti­ci­pa­tief tra­ject moge­lijk te maken

gebruik van de podi­um­kun­sten­ruim­te in Cas-co van 180 m²

coa­ching en feedback

— deel­na­me aan het inhou­de­lijk pro­gram­ma van Cas-co waar artis­tiek onder­zoek, ont­wik­ke­ling, ont­moe­ting en cre­a­tie cen­traal staan. Het pro­gram­ma bestaat uit stu­dio visits, talks, en mas­ter classes.

- de moge­lijk­heid om gebruik te maken van: gedeel­de pro­jec­t­ruim­te, proef­op­stel­lings­ruim­te, foto­la­bo, zeef­druk­la­bo van Cas-co.

- gra­tis toe­gang tot de podi­um­voor­stel­lin­gen van 30CC, het pro­gram­ma Dans van STUK en M – M – Leuven.

Selectie

De selec­tie­pro­ce­du­re loopt als volgt:

Kandidaten bezor­gen een CV, por­tofo­lio en gemo­ti­veer­de aan­vraag via deze link.

Een selec­tie­com­mis­sie, bestaan­de uit leden uit de pro­fes­si­o­ne­le (podium)kunstensector en Demos ken­nis­cen­trum voor par­ti­ci­pa­tie en demo­cra­tie, beoor­deelt de aan­vra­gen op basis van het inge­dien­de dossier.

Deadline: 1 maart 2021.