Productieverantwoordelijke – Deadline 01.03.19

Vacature Productieverantwoordelijke 01 03 19

Atelier- en kun­ste­naars­wer­king Cas-co is op kor­te ter­mijn op zoek naar een pro­duc­tie­ve­r­ant­woor­de­lij­ke die o.a. instaat voor de kwa­li­ta­tie­ve opstart en bege­lei­ding van een nieu­we deel­wer­king: (Off the) GRID, naar een artist-dri­ven off spa­ce in Leuven, met de steun van stad Leuven.

Met (Off the) GRID maakt Cas-co van­af najaar 2019 plaats, ruim­te en mid­de­len vrij voor (jon­ge) artis­tie­ke makers om pro­jec­ten te rea­li­se­ren en te pre­sen­te­ren aan een publiek.

(Off the) GRID wil een flexi­bel plat­form bie­den aan een groei­en­de kun­ste­naars­com­mu­ni­ty in rui­me regio Leuven en artis­tie­ke pro­jec­ten van onder de radar halen.

Overtuigd van het idee van open sour­ce pro­gram­ming’ wordt (Off the) GRID al doen­de door de doel­groep zelf vorm­ge­ge­ven, wat onder meer bete­kent dat het pro­gram­ma samen­ge­steld wordt door kun­ste­naars zelf dank­zij een wis­se­len­de artist’s jury.

Functie:

De pro­duc­tie­ve­r­ant­woor­de­lij­ke onder­steunt de coör­di­na­tor in alle pro­duc­ti­o­ne­le aspec­ten van de wer­king van Cas-co en staat in voor de plan­ning en uit­voe­ring van het pro­ject (Off the) GRID.

Hij/​zij geeft samen met de coör­di­na­tor en het bestuur van Cas-co vorm aan het vol­le­di­ge productie‑, plan­nings- en publieks­be­leid van (Off the) GRID. In de opstart­pe­ri­o­de tot sep­tem­ber 2019 zal je voor­al instaan voor de opstart en voor­be­rei­ding van deze werking.

Vanaf sep­tem­ber ben je de dyna­mi­sche kracht ach­ter dit plat­form voor kunstenaarsprojecten.

Taken:

- Je geeft al doen­de vorm aan de con­cre­te uit­wer­king van het pre­sen­ta­tie­plat­form (Off the) GRID.

- Je bege­leidt de plan­ning en prak­ti­sche uit­voe­ring van alle GRID-kun­ste­naars­pro­jec­ten in al hun aspec­ten en tilt ze naar een hoger niveau.

- Je bewaakt de kwa­li­teits­vol­le uit­voe­ring en ini­ti­eert per­ma­nen­te eva­lu­a­tie en bijsturing.

- Je beheert samen met de coör­di­na­tor het bud­get van (Off the)

- Je zorgt ervoor dat wer­king van (Off the)GRID opti­maal afge­stemd is op de wer­king van Cas-co met haar ruim­tes en pro­gram­ma voor artis­tie­ke ont­wik­ke­ling voor artistieke

- Je onder­steunt de alge­me­ne wer­king van Cas-co door logis­tie­ke en admi­ni­stra­tie­ve deel­ta­ken op te nemen.

- Je helpt mee een doel­groe­pen­be­leid uit te teke­nen en hebt aan­dacht voor nieuw­ste­de­lij­ke en expe­ri­men­te­le artis­tie­ke prak­tij­ken en doelgroepen.

Profiel:

- mini­mum bachelordiploma

- (bij voor­keur) Leuven based

- een laai­end hart voor de (beel­den­de) kunsten

- ken­nis van en erva­ring met tech­nisch en audio­vi­su­eel materiaal 

- zelf­stan­dig, nauw­ge­zet, posi­tief, oplos­sings­ge­richt en communicatief

- bereid om te wer­ken met flexi­be­le werk­uren, avond- en weekendwerk

- bij voor­keur in bezit van rij­be­wijs B

Cas-co biedt:

- moge­lijk­heid om zelf mee vorm te geven aan de pro­ject­wer­king (Off the) GRID.

- een half­tijds con­tract van onbe­paal­de duur, PC 329.01

- flexi­be­le werk­uren en jaarplanning