SEASON #3 – Deadline 28.02.21

MDC CASCO 01 036 LR

Off the, grid is dé ruim­te in Cas-co waar kun­ste­naars met nieu­we vor­men van pre­sen­te­ren kun­nen expe­ri­men­te­ren. Op dit moment zoekt Cas-co een nieu­we groep van kun­ste­naars en pro­gram­ma­ma­kers die deze off-spa­ce wil bezet­ten, toe-eige­nen en er als artists-in-resi­den­ce een nieuw ver­haal te schrij­ven. De ini­ti­a­tief­ne­mers krij­gen car­te blan­che om één sei­zoen lang, van april tot juni, een nieu­we invul­ling aan Off the, Grid te geven.

Wat biedt Off, the Grid? 

Ruimte: Off the, grid bestaat uit een cen­tra­le pre­sen­ta­tie­ruim­te met dyna­mi­sche sce­no­gra­fie in de cen­tra­le ruim­te van Cas-co. Desgewenst kan Off the, Grid, voor bepaal­de pro­jec­ten, ook naar ande­re ruim­tes of in de stad trek­ken. Voor de pro­duc­tie van nieu­we wer­ken kun­nen er ook gedeel­de werk­ruim­tes ter beschik­king gesteld worden.

Budget: elk sei­zoen heeft een bud­get van maxi­maal €7.000 dat inge­zet kan wor­den voor de ver­schil­len­de pro­jec­ten. Op com­mu­ni­ca­tie­kos­ten en per­ma­nen­tie (op gezet­te tij­den) na, die­nen alle kos­ten inbe­gre­pen te zijn. Het staat de pro­gram­ma­groep vrij om het basis­bud­get met ande­re bud­get­ten aan te vullen.

Materiaal: Off the, grid voor­ziet pre­sen­ta­tie­ma­te­ri­aal en ‑mid­de­len om pro­jec­ten prak­tisch en tech­nisch te ondersteunen.

Tijd: com­mu­ni­ca­tie en productie-ondersteuning.

Deelnemen?

Giet je idee­ën voor seizoen#3 in een voor­stel van één tot twee pagina’s en bezorg het ons voor 28 febru­a­ri 2021.

We vra­gen om bij het for­mu­le­ren van een voor­stel bewust om te sprin­gen met de moge­lij­ke Covid-maat­re­ge­len. Op dit moment kan Off the, Grid enkel na het reser­ve­ren van een tijd­slot bezocht worden.

Op basis van de ver­schil­len­de voor­stel­len, gaan wij in gesprek met één of meer­de­re kun­ste­naars en ini­ti­a­tief­ne­mers. De uit­wer­king van het uit­ein­de­lij­ke pro­gram­ma gebeurt altijd in samenspraak.

Voor vra­gen, dis­cus­sies en meer: offthegrid@​cas-​co.​be

English ver­si­on, here.