SEASON #5 – DEADLINE 31.10.21

MDC CASCO 01 045 LR

Off the, Grid is een artist-run plat­form waar kun­ste­naars kun­nen expe­ri­men­te­ren en pre­sen­te­ren. Elk sei­zoen krijgt een nieu­we groep van kun­ste­naars de kans om de ruim­te van Off the, Grid toe te eige­nen en drie maan­den lang te gebrui­ken als voe­dings­bo­dem voor nieu­we idee­ën en projecten. 

Op dit moment zijn we op zoek naar omvat­ten­de pro­gram­ma­voor­stel­len voor het nieu­we sei­zoen, dat van maart tot en met mei 2022 zal lopen. Dit pro­gram­ma kan aller­lei vor­men aan­ne­men: Off the, Grid ver­wel­komt ten­toon­stel­lin­gen, fes­ti­vals, hap­pe­nings en per­for­man­ces, scree­nings, eve­ne­men­ten, talks, onder­zoeks­pro­jec­ten, enzo­voort. De gese­lec­teer­de groep kun­ste­naars kan beschik­ken over ruim­te en mate­ri­aal, een bud­get, bege­lei­ding en communicatie-ondersteuning.

Voor vra­gen, dis­cus­sies en meer: offthegrid@​cas-​co.​be.

 • Ruimte en mate­ri­aal: Off the, Grid bestaat uit een pre­sen­ta­tie­ruim­te van 120m² met veel­zij­di­ge sce­no­gra­fie in de cen­tra­le ruim­te van Cas-co. Desgewenst kun­nen de kun­ste­naars ook ande­re ruim­tes in of bui­ten Cas-co betrek­ken. Voor de pro­duc­tie van nieu­we wer­ken kun­nen er ook gedeel­de werk­ruim­tes ter beschik­king gesteld wor­den. Tot slot voor­ziet Off the, Grid in pre­sen­ta­tie­ma­te­ri­aal en ‑mid­de­len om pro­jec­ten prak­tisch en tech­nisch te ondersteunen.


  Budget

  Elk sei­zoen heeft een bud­get van maxi­maal €7.000 incl. dat inge­zet kan wor­den voor de ver­schil­len­de pro­jec­ten. Het staat de pro­gram­ma­groep vrij om het basis­bud­get met ande­re bud­get­ten aan te vullen


  Begeleiding

  De kun­ste­naars wor­den van har­te ver­wel­komd in de dyna­mi­sche omge­ving van Cas-co. De cen­tra­le con­tact­per­soon bin­nen de orga­ni­sa­tie van Cas-co is pro­ject­me­de­wer­ker Jasper Tweepenninckx. Hij maakt de kun­ste­naars weg­wijs in het gebouw en biedt onder­steu­ning bij het orga­ni­se­ren van publie­ke momen­ten. De kun­ste­naars kun­nen daar­naast hun idee­ën steeds toet­sen en om advies vra­gen wan­neer nodig.


  Communicatie

  De kun­ste­naars staan zelf in voor het gene­re­ren van con­tent op de soci­a­le media en de web­si­te van Off the, Grid. Kunstenaar en gra­fisch ont­wer­per Jan Duerinck biedt onder­steu­ning bij het cre­ë­ren van gra­fi­sche communicatie-uitingen.

 • Giet je idee­ën voor seizoen#5 in een voor­stel van één tot twee pagina’s en bezorg het ons tot en met 31 okto­ber 2021 via offthegrid@​cas-​co.​be. CV’s en portfolio’s van deel­ne­men­de kun­ste­naars zijn wel­ko­me extra info.

  Een pro­gram­ma komt tot stand in samen­wer­king en samen­spraak met ande­ren. Daarom moet het eind­re­sul­taat nog niet hele­maal vast­lig­gen in het voor­stel, maar we ver­wach­ten wel een visie als het aan­komt op artis­tiek con­cept en samen­wer­king, het gebruik van de ruim­te, tijd en bud­get. Vergeet niet dat we zoe­ken naar een omvat­ten­de visie op een vol­le­dig sei­zoen van drie maan­den. Een focus op geza­men­lij­ke artis­tie­ke ont­wik­ke­ling wordt aangemoedigd.

[EN]

Off the, Grid is an artist-run plat­form in Cas-co whe­re artists can expe­ri­ment and pre­sent. Each sea­son a new group of artists is given the oppor­tu­ni­ty to approp­ri­a­te the spa­ce of Off the, Grid and use it for three months as a bree­ding ground for new ide­as and projects.

We are cur­rent­ly loo­king for pro­po­sals for the new sea­so­nal pro­gram, which will run from March to May 2022. This pro­gram can take many forms: Off the, Grid wel­co­mes exhi­bi­ti­ons, fes­ti­vals, hap­pe­nings and per­for­man­ces, scree­nings, events, talks, research pro­jects, and so on.

For ques­ti­ons, dis­cus­si­ons and more: offthegrid@​cas-​co.​be.

 • Pour your ide­as for sea­son #5 in a pro­po­sal of one to two pages and send it to us befo­re the end of October 31st, 2021 via offthegrid@​cas-​co.​be. CVs and port­fo­li­os of par­ti­ci­pa­ting artists are wel­co­me addi­ti­o­nal information.

  A pro­gram is cre­a­ted in col­la­bo­ra­ti­on and con­sulta­ti­on with others. That is why the end result must not yet be fixed in the pro­po­sal, but we do expect a visi­on when it comes to artis­tic con­cept and col­la­bo­ra­ti­on, the use of spa­ce, time and bud­get. Don’t for­get that we’re loo­king for an all-encom­pas­sing visi­on on a full, three month sea­son. A focus on col­la­bo­ra­ti­ve artis­tic devel­op­ment is encouraged.