SOLO 2018 – Deadline 24.05.18

SOLO OPEN CALL 2018 24 05 18 1
SOLO zomer­re­si­den­tie is een tij­de­lijk resi­den­tie­pro­gram­ma in de voor­ma­li­ge Mariakapel naast Roger Raveelmuseum in Machelen-aan-de-Leie. 3 werk/​residentieperiodes met publiek pre­sen­ta­tie­mo­ment Een SOLO resi­den­tie biedt plaats aan een pro­fes­si­o­neel beel­dend kun­ste­naar of een samen­wer­kend duo voor de ont­wik­ke­ling van site-spe­ci­fiek werk. Je beschikt over een werk­bud­get van €1000 van­uit het Roger Raveelmuseum en inhou­de­lij­ke onder­steu­ning via een com­mis­sie. Je ver­blijft in de kapel in een modu­le ont­wor­pen door Olivier Goethals. Coördinatie gebeurt door de samen­wer­ken­de part­ners. VOOR WIE Kunstenaars jon­ger dan 40 jaar, wonend en/​of wer­kend in Vlaanderen. SELECTIE De com­mis­sie bestaat uit Piet Coessens (Roger Raveelmuseum, Machelen-aan-de-Leie), Alan Quireyns (AIR Antwerpen), Valerie Verhack (M – Leuven, Leuven), Louise Osieka (CIAP Kunstverein, Hasselt) en Danielle van Zuijlen (NUCLEO, Gent) Hierbij wordt gelet op — de artis­tiek-inhou­de­lij­ke kwa­li­teit van het werk — de mate waar­in het voor­stel ingaat op de spe­ci­fie­ke con­text — de nood­zaak van de resi­den­tie als werk­ver­blijf voor de rea­li­sa­tie van het voor­stel — het samen­stel­len van een inte­res­sant en rele­vant pro­gram­ma voor deze con­text RESIDENTIEPERIODES — SOLO #4: 1 juni – 1 juli, publiek moment: zon­dag 1 juli 2018 (samen met ope­ning Biënnale Schilderkunst) — SOLO #5: 9 juli – 18 augus­tus, publiek moment: zater­dag 18 augus­tus (samen met publiek moment Biënnale Schilderkunst) — SOLO #6: 21 augus­tus – 30 sep­tem­ber, publiek moment zon­dag 30 sep­tem­ber (samen met finis­sa­ge Biënnale Schilderkunst) AANVRAAG — uiter­lijk don­der­dag 24 mei 2018 via solozomerresidentie@​gmail.​com — cv, port­fo­lio, kor­te moti­va­tie en pro­ject­plan, samen­ge­voegd in één pdf van max. 20MB — ver­meld je voor­keur voor resi­den­tie­pe­ri­o­de #4, #5 of #6 MEER INFO SOLO 2017 Biënnale van de Schilderkunst SOLO zomer­re­si­den­tie is een UFO-pro­ject (een samen­wer­king tus­sen Vlaamse ate­lie­r­or­ga­ni­sa­ties) in alli­an­tie met het Roger Raveelmuseum. SOLO 2018 wordt gere­a­li­seerd door NUCLEO uit Gent, Studio Start uit Antwerpen, Cas-co uit Leuven en Vonk uit Hasselt/​Genk en dank­zij bij­dra­ge van de gemeen­te Zulte en het Roger Raveel muse­um. De voor­ma­li­ge Mariakapel wordt beschik­baar gesteld door inter­com­mu­na­le VENECO, die ook ont­werp en bouw van de ver­blijfs­mo­du­le moge­lijk maakte.