Studio Vaartstraat – Deadline 31.01.21

Studio Open Call Deadline 31 01 21 1
Kunstenaar en op zoek naar een ate­lier en net­werk in Leuven? Cas-co vzw heeft op dit moment een plaats beschik­baar! Cas-co biedt ruim­te aan kun­ste­naars met een vari­ë­teit aan prak­tij­ken, ach­ter­gron­den, behoef­tes en noden. Dit doet Cas-co door betaal­ba­re ate­liers te faci­li­te­ren, actief pro­ject- en pre­sen­ta­tie­kan­sen te cre­ë­ren en uit­wis­se­ling op aller­han­de manie­ren te sti­mu­le­ren. Vanaf febru­a­ri 2021 staat stu­dio 3 in Cas-co Vaartstraat leeg en zoe­ken we naar een kun­ste­naar die de ruim­te een nieu­we invul­ling wil geven. Geïnteresseerd? Stuur uw dos­sier in tot en met zon­dag 31 janu­a­ri 2021 PROFIEL Cas-co is op zoek naar een kun­ste­naar (of col­lec­tief) die: — pro­fes­si­o­neel actief is (geen stu­den­ten) — een ach­ter­grond heeft in de beel­den­de kun­sten / podi­um­kun­sten / cre­a­tie­ve indu­strie en / of er een hybri­de prak­tijk op nahoudt — op zoek is naar uit­wis­se­ling en aan­slui­ting kan vin­den bij het bre­de­re ver­haal van Cas-co — zijn/​haar/​hun exper­ti­se en net­werk wil en kan inzet­ten om ande­re kun­ste­naars te onder­steu­nen — iemand die actief gebruik maakt van zijn/​haar/​hun werk­ruim­te en pre­sent is in de orga­ni­sa­tie AANBOD Cas-co biedt: — een licht­rij­ke stu­dio van 25 m² op de boven­ste ver­die­ping van Cas-co (Vaartstraat 94) aan een tota­le kost van 140 euro (huur- en nuts­kos­ten) per maand — een dyna­mi­sche en ambi­ti­eu­ze werk­plaats waar kun­ste­naars, cul­tuur­wer­kers, cura­to­ren en ande­re bezoe­kers elkaar dage­lijks ont­moe­ten — ver­schil­len­de vor­men van prak­tijk­on­der­steu­ning en actief ont­wik­ke­lings­be­leid (orga­ni­se­ren van stu­dio visits & mas­ter­clas­ses, iden­ti­fi­ce­ren van kan­sen voor pre­sen­ta­tie, bege­lei­ding bij het vin­den van net­werk en finan­cie­ring, …) — gemeen­schap­pe­lij­ke faci­li­tei­ten: foto­la­bo, zeef­druka­te­lier, gedeel­de werk­ruim­tes, … APPLICATIE Verstuur uw dos­sier tegen 31 janu­a­ri 2021 per e‑mail naar mirthe@​cas-​co.​be of per post naar: Cas-co vzw t.a.v. Mirthe Demaerel Vaartstraat 94 3000 Leuven Een vol­le­dig dos­sier bevat vol­gen­de ele­men­ten: — een CV; — een beel­dend port­fo­lio; — een gemo­ti­veer­de aan­vraag van maxi­maal 2 A4’s; — video’s kun­nen bij­ge­voegd wor­den d.m.v. weblinks (digi­taal dos­sier), usb of dvd (post). SELECTIE De selec­tie­pro­ce­du­re loopt als volgt: een selec­tie­com­mis­sie, bestaan­de uit leden uit de heden­daag­se kun­sten­sec­tor, beoor­deelt de aan­vra­gen op basis van het inge­dien­de dos­sier en geeft een gemo­ti­veerd en bin­dend advies. de uit­komst van de selec­tie­pro­ce­du­re wordt begin febru­a­ri bekend­ge­maakt. tegen nega­tief advies is geen beroep moge­lijk. Er wordt geen inhou­de­lij­ke feed­back gege­ven. onvol­le­di­ge dos­siers wor­den niet voor­ge­legd aan de com­mis­sie. TOEWIJZING Op basis van het advies van de jury wordt het ate­lier aan de gese­lec­teer­de kun­ste­naar aan­ge­bo­den: de gese­lec­teer­de kan­di­daat wordt uit­ge­no­digd voor een gesprek waar­bij ver­de­re prak­ti­sche afspra­ken wor­den gemaakt en een huur­con­tract wordt onder­te­kend. de gese­lec­teer­de kun­ste­naars kun­nen na posi­tief advies het ate­lier onmid­del­lijk of voor de aan­ge­ge­ven peri­o­de in gebruik nemen. wij hou­den enkel reke­ning met de aan­vra­gen die als reac­tie op deze call wor­den inge­zon­den. Hebt u in het ver­le­den al eens een dos­sier inge­diend? Stuur uw (geac­tu­a­li­seerd) dos­sier dan opnieuw in om te beves­ti­gen dat u nog steeds geïn­te­res­seerd bent. indien u niet gese­lec­teerd wordt, bewa­ren wij uw dos­sier in ons archief. Zodra een ate­lier vrij­komt dat bij uw noden aan­sluit, of wan­neer er een open call is, zul­len wij u hier­over infor­me­ren. Cas-co behoudt zich ech­ter het recht voor om de meest gepas­te ruim­te en peri­o­de aan de gese­lec­teer­de kun­ste­naar toe te wij­zen. Voor vra­gen, bezoek en infor­ma­tie: con­tac­teer mirthe@​cas-​co.​be.