Word vrijwilliger / Become a volunteer

Casco 22 06 jw web res 1

NL

Deze zomer zul­len er in Cas-co’s gebouw in de Vaartstraat enke­le ver­an­de­rin­gen op vlak van inrich­ting van de ruim­te plaats­vin­den (zo zal bij­voor­beeld de hui­di­ge keu­ken ver­huisd wor­den naar de nieu­we kun­ste­naars­keu­ken Off the Plate en wordt de hui­di­ge keu­ken omge­bouwd tot zit­ruim­te en bibli­o­theek) Om die her­in­rich­tin­gen moge­lijk te maken, zijn wij op zoek naar enthou­si­as­te vrij­wil­li­gers die wil­len hel­pen. Je zal op ver­schil­len­de manie­ren actief kun­nen zijn: afbou­wen van hui­di­ge con­struc­ties, opbou­wen van nieu­we con­struc­ties, orga­ni­se­ren en orde­nen, hel­pen met koken…

Daartegenover staat dat je een vrij­wil­li­gers­ver­goe­ding krijgt tus­sen de 20 en 40 euro, afhan­ke­lijk van het aan­tal uren (24 uren = €20, 4 – 6 uren = €30, 6+ uren = €40) en dat je wat te eten krijgt op de dagen die je werkt! Daarnaast kom je terecht op een inte­res­san­te plek waar je de kans krijgt bij te leren van onze wer­king en deze te versterken!

Zin om deze zomer de han­den uit de mou­wen te ste­ken? Of geen tijd deze zomer, maar wel inte­res­se om in een vrij­wil­li­gers­team terecht te komen bin­nen een veel­zij­di­ge wer­king in de kun­sten? Stuur gerust een mail­tje naar luka@​cas-​co.​be!


EN

This sum­mer, Cas-co’s buil­ding in the Vaartstraat will under­go some spa­ti­al chan­ges (e.g. the cur­rent kit­chen will be moved to the new artist kit­chen Off the Plate and the cur­rent kit­chen will be con­ver­ted into a sea­ting area and libra­ry) To make the­se rede­s­igns pos­si­ble, we are loo­king for enthu­si­as­tic volun­teers. You will be able to be acti­ve in various ways: taking down cur­rent struc­tu­res, buil­ding new ones, orga­ni­s­ing and rear­ran­ging, hel­ping with cooking.…

In return, you will recei­ve a volun­teer allo­wan­ce bet­ween 20 and 40 euros, depen­ding on the num­ber of hours (24 hours = €20, 4 – 6 hours = €30, 6+ hours = €40) and you will get some­thing to eat on the days you work! In addi­ti­on, you will end up in an inte­res­ting pla­ce whe­re you will have the chan­ce to learn from and streng­then our operation!

Are you exci­ted about get­ting acti­ve­ly invol­ved in pro­jects this sum­mer? Or you don’t have time this sum­mer, but are inte­rested in joi­ning a volun­teer team within a ver­sa­ti­le func­ti­o­ning in the arts? Feel free to send an email to luka@​cas-​co.​be!