22.03.2023, 19:00—21:00
Elise Eeraerts & Roberto Aparicio Ronda (Let's Talk Leuven)

COM BEELD foto web bio portret Elise Eeraerts Roberto Aparicio Ronda

Sinds 2012 ont­wik­ke­len Elise Eeraerts (°1986, Mechelen) & Roberto Aparicio Ronda (°1981, Burgos) een mul­ti­dis­ci­pli­nai­re prak­tijk die zich richt op de rela­tie tus­sen kunst en archi­tec­tuur. Hun pro­jec­ten vin­den vaak plaats in het land­schap of de publie­ke ruim­te, waar site-spe­ci­fi­ci­teit, geschie­de­nis en mate­ri­aal-trans­for­ma­ties het onder­werp van hun onder­zoek vormt. In hun recen­te werk onder­zoe­ken Eeraerts en Aparicio Ronda de rol van land en land­schap van­uit een kli­maat­we­ten­schap­pe­lijk per­spec­tief. Op een bij­zon­de­re manier laten ze hui­di­ge con­ven­ties uit het antro­po­ceen bot­sen met idee­ën en tra­di­ties waar­bij de mens zich de aar­de en de natuur toe-eigent. In hun ten­toon­stel­ling in STUK nemen ze je mee naar de wereld van het moe­ras waar fabels en fei­ten elkaar kruisen.

ENG


Since 2012, Elise Eeraerts (°1986, Mechelen) & Roberto Aparicio Ronda (°1981, Burgos) have been devel­o­ping a mul­ti­dis­ci­pli­na­ry prac­ti­ce focu­sing main­ly on the rela­ti­ons­hip bet­ween art and archi­tec­tu­re. Their pro­jects sub­stan­ti­a­li­ze in natu­ral set­tings or urban public spa­ce, whe­re site-spe­ci­fi­ci­ty, his­to­ry and mate­ri­al trans­for­ma­ti­ons are the sub­ject of their research. In their recent work, Eeraerts and Aparicio Ronda exa­mi­ne the role of land and lands­ca­pe from a cli­ma­te sci­en­ce per­spec­ti­ve. In a thought-pro­vo­king, often vis­ce­ral way, they allow cur­rent con­ven­ti­ons from the anthro­poce­ne to col­li­de with ide­as and tra­di­ti­ons whe­re­by humans approp­ri­a­te natu­re. In their exhi­bi­ti­on at STUK, they invi­te you into the world of swamps and wet­lands, whe­re fables and facts intersect.