18.11—18.12.2021
Voorstel voor een Reconstructie (Proposal for a Reconstruction) - Koen Kloosterhuis

Optie 2

Residentie & instal­la­tie Koen Kloosterhuis

Beeldend kun­ste­naar Koen Kloosterhuis krijgt de kans om een artis­tie­ke instal­la­tie te ont­wik­ke­len, die een maand lang te zien is in de ruwe, beton­nen silo’s aan de Vaartkom. De jon­ge kun­ste­naar krijgt er de vrij­heid en het ver­trou­wen om van­uit zijn eigen visie en prak­tijk het the­ma van KNAL! te lijf te gaan. Hij zal ons door zijn unie­ke bril laten kij­ken naar ont­staan, mys­te­rie en evo­lu­tie. Gedurende twee maan­den werkt Kloosterhuis in een ate­lier van Cas-co in maak­leer­plek, waar het eind­re­sul­taat ook open­ge­steld wordt voor het publiek.Voorstel voor een Reconstructie (Proposal for a Reconstruction)

Tijdens de resi­den­tie wil ik een per­soon­lij­ke mythi­sche begin­tijd’ oproe­pen, door delen van het huis waar­in ik ben opge­groeid, ver­mengd met de din­gen die zich daar heb­ben afge­speeld, te recon­stru­e­ren. Het zijn geen let­ter­lij­ke, maar deels gemu­teer­de en gefic­ti­o­na­li­seer­de her­in­ne­rin­gen die de recon­struc­tie zul­len vorm­ge­ven. Herinneringen aan mijn moe­der die de Griekse mythes aan mijn broer­tje voor­las; de slaap­ka­mers met vloe­ren die leken op de zee, of op het strand; mijn opa die het spe­len van domi­no met het brul­len van leeu­wen ver­ge­leek; en de koei­en­huid in de woon­ka­mer, waar ik als kind vaak onder ging lig­gen om me te verstoppen.

De recon­struc­tie maak ik op een soort­ge­lij­ke manier als de zoge­he­ten cave­man dio­ra­mas die men soms nog kan vin­den in pre­his­to­ri­sche musea. De opstel­lin­gen in deze diorama’s bestaan vaak uit was­sen beel­den van pri­mi­tie­ve men­sen in een omge­ving gevuld met opge­zet­te die­ren, plas­tic vis­sen, ste­nen opge­raapt van het braak­lig­gen­de veld­je net naast het muse­um en arche­o­lo­gi­sche vond­sten, zoals scher­ven van pot­ten en bewerk­te stuk­jes bot. 

Deze diorama’s wor­den ver­on­der­steld een ont­moe­ting te gene­re­ren tus­sen de men­sen van nu en hun ver­re voor­ou­ders, of in ieder geval zo dicht moge­lijk bij de wer­ke­lijk­heid van zo’n ont­moe­ting te komen. In plaats daar­van wor­den we gecon­fron­teerd met een dood the­a­ter’; een opstel­ling die eer­der thuis hoort in een spook­huis dan in een museum. KNAL! Fringe

Deze instal­la­tie maakt deel uit van KNAL! Fringe. Fringe is een eigen­zin­nig pro­gram­ma, ver weg van de plat­ge­tre­den paden. Centraal staan jon­ge makers en het expe­ri­ment. Hoe gaan zij om met de big­bang­the­o­rie en wel­ke ver­won­de­ring roept het ont­staan van ruim­te en tijd bij hen op? Dat hoor en zie je in bestaand en nieuw werk van dit belof­te­vol­le artis­tie­ke talent. Verruim je blik en laat je ver­ras­sen tij­dens een expo-par­cours en audio­vi­su­e­le per­for­man­ces. Verschillende Leuvense orga­ni­sa­ties slaan hier­voor de han­den in elkaar.Fringe Expo Parcours

De instal­la­tie door Koen Kloosterhuis maakt deel uit van het FRINGE expo-par­cours. Op maar liefst vijf plaat­sen in de stad ben je een maand lang wel­kom om het werk en ver­haal van belof­te­vol­le jon­ge makers te komen bewon­de­ren. Je krijgt er een beeld van hoe jong artis­tiek talent omgaat met de big­bang­the­o­rie en wel­ke ver­won­de­ring het ont­staan van ruim­te en tijd bij hen oproep.

  • Exporuimte Tweebronnen — Our Startling Universe
  • BAC ART LAB — Expo Collapse en Expo Thuy Lê Thi Thu
  • OPEK/​De Garage - Curating the Young (13.12 — 19.12)
  • maak­leer­plek — Installatie door Koen Kloosterhuis (Cas-co)
  • Batiment A - Out of Orbit (Werktank)
Optie 1
Campagnebeeld mlp jpg