Koen Kloosterhuis


Studio maakleerplek
Periode: 21.09—17.11.2021

Koen Kloosterhuis (°1994) vraagt zich af hoe de natuur­lij­ke wereld zich ver­houdt tot de kunst­ma­ti­ge schep­ping van de mens en in wel­ke mate zijn eigen iden­ti­teit van bui­ten­af wordt gevormd.


Website
KOEN KLOOSTERHUIS KOEN KLOOSTERHUIS 4 KOEN KLOOSTERHUIS 3 KOEN KLOOSTERHUIS 2

Koen Kloosterhuis

Ik kwam er al snel ach­ter, dat ik wil­de dat mijn werk geen ding in de wereld was maar een plek’, aldus Kloosterhuis. Ik wil­de dat men­sen zich in mijn werk kon­den bevin­den.” In zijn onder­zoek is het huis van zijn vader vaak een ver­trek­punt. Voor A realm of inti­ma­te power (second natu­re) (2018) keek hij naar het woon­huis als een col­la­ge. Een logi­sche ver­za­me­ling voor wie erin opgroeit, maar fei­te­lijk een arti­fi­ci­eel bij elkaar gebrach­te opeen­sta­pe­ling van spul­len die samen een omge­ving vor­men. In een cir­kel van hou­ten vloer­de­len ligt een kleur­rij­ke vogel naast kauw­gom­bal­len en blok­ken. Het is natuur tegen­over cul­tuur. Feitelijk heb­ben ze niets met elkaar te maken, maar in de con­text van zijn vaders huis horen ze bij elkaar. (Esther Darley)

Koen Kloosterhuis werkt tij­dens zijn resi­den­tie in maak­leer­plek aan een instal­la­tie die deel zal uit­ma­ken van Fringe (KNAL!).

Koen Kloosterhuis is resi­dent in maak­leer­plek, focus op soci­a­le impact en cross-sec­to­ra­le verbindingen.