12.01.2023, 19:00—23:30
New Year's Resolutions: Niels Poiz + Every Island + Cédric Urbanski

M Leuven Niels Poiz Photo Eline Willaert 15 min 0

(NED)

Op 12 janu­a­ri orga­ni­se­ren M Leuven en Cas-co een fees­te­lijk eve­ne­ment om het nieu­we jaar in te lui­den. Na een per­for­man­ce van Niels Poiz in M, ver­trek­ken we om 20:00 samen naar Cas-co . Hier kan je de pre­sen­ta­ties van Cas-co resi­den­ten Every Island en Cédric Urbanski bezoe­ken onder het genot van een hap­je en een drank­je, geser­veerd van­uit de nieu­we keu­ken van Matthijs van der Burgt.


Performance Niels Poiz — M Leuven


M‑Resident Niels Poiz brengt de eer­ste van twee per­for­man­ces, vol­le­dig in teken van zijn lang­du­rig onder­zoek naar iden­ti­teit, zelf­ont­wik­ke­ling en coming of age-the­ma­tiek. Door het ver­ta­len van zijn per­soon­lij­ke zoek­tocht naar de fysie­ke ruim­te, tracht Poiz de heden­daag­se mecha­nis­men van onze cul­tuur bloot te leg­gen. De per­for­man­ces vor­men niet het eind­punt van zijn onder­zoek, maar func­ti­o­ne­ren als momen­tum waar­op hij zich­zelf als per­for­mer uit­daagt en zijn research voor een publiek ont­sluit. Reserveren verplicht.


Presentaties Cédric Urbanski + Every Island


In Cas-co kan je de pre­sen­ta­ties van kun­ste­naar Cédric Urbanski 1996, Leuven) en col­lec­tief Every Island bezoe­ken. Na een resi­den­tie van drie maan­den in de pro­ject spa­ce van Cas-co, ont­wik­kel­de Urbanski de pre­sen­ta­tie Les adul­tes _______ se lever tôt pour tra­vail­ler’. Every Island onder­zoekt met the Body is the Building is the Body’ sys­te­ma­tisch hoe ruim­te, onder­houd, zorg en het men­se­lijk lichaam met elkaar ver­bon­den zijn. Op 12 janu­a­ri kan je ver­schil­len­de spo­ren van het onder­zoek in de ruim­te terugvinden.

.

.

.

(ENG)

On January 12, M Leuven and Cas-co a fes­ti­ve event to ring in the new year. After a per­for­man­ce by Niels Poiz in M, we lea­ve together for Cas-co at 20:00. Here you can visit the pre­sen­ta­ti­ons of Cas-co resi­dents Every Island and Cédric Urbanski whi­le enjoying a snack and a drink, ser­ved from Matthijs van der Burgt’s new kit­chen.

Performance Niels Poiz — M Leuven


M‑Resident Niels Poiz brings the first of two per­for­man­ces, enti­re­ly dedi­ca­ted to his long-term research into iden­ti­ty, self-devel­op­ment and coming-of-age the­mes. By trans­la­ting his per­so­nal quest into phy­si­cal spa­ce, Poiz see­ks to expo­se the con­tem­po­ra­ry mecha­nis­ms of our cul­tu­re. The per­for­man­ces are not the end point of his research, but func­ti­on as momen­tum whe­re he chal­len­ges himself as a per­for­mer and opens up his research to an audien­ce. Booking required.

Presentations Cédric Urbanski + Every IslandIn Cas-co you can visit the pre­sen­ta­ti­ons of artist Cédric Urbanski 1996, Leuven) and the col­lec­ti­ve Every Island. After a three-month resi­d­en­cy in Cas-co’s pro­ject spa­ce, Urbanski devel­o­ped the pre­sen­ta­ti­on Les adul­tes _______ se lever tôt pour tra­vail­ler’. With the Body is the Building is the Body’, Every Island sys­te­ma­ti­cally inves­ti­ga­tes how spa­ce, main­tenan­ce, care and the human body are con­nec­ted. On January 12, you can find various tra­ces of the research in space.