Niels Poiz


M-Residentie
Periode: 01.09—31.12.2022

Niels Poiz (°1991) woont en werkt in Brussel, België. Poiz behaal­de een Master in de vrije beel­den­de kun­sten aan de LUCA School of Arts in Brussel en een twee­de Master in Arts & Design aan het Sint-Lucas Instituut in Antwerpen.


Website
Portretfotopoiz Picpoiz06 Picpoiz05 Picpoiz03

Niels Poiz

M biedt Niels Poiz gedu­ren­de vier maan­den een resi­den­tie­plek in Cas-co. Poiz prak­tijk draait rond taal, ver­tel­ling en com­mu­ni­ca­tie. In zijn werk raakt Poiz aan de hui­di­ge soci­aal-poli­tie­ke, cul­tu­re­le, iden­ti­teits- en genderkwesties.

Met frag­men­ten die de kun­ste­naar uit de archie­ven van de popu­lai­re cul­tuur haalt — gede­con­tex­tu­a­li­seer­de woor­den ont­leend aan pop­songs, films, cyber­cul­tuur en het recla­me­dis­cours — geeft Poiz uit­druk­king aan zijn eigen ver­haal en dat van ande­ren. Coming-of-age-the­ma­tie­ken, het onder­zoe­ken van com­mu­ni­ca­tie­stra­te­gie­ën en soci­o­lo­gie vor­men een rode draad door­heen zijn oeuvre.

Poiz pre­sen­teert zijn onder­zoek als pos­ters, video’s, per­for­man­ces, sculp­tu­ren of publi­ca­ties. Door het ver­ta­len van zijn per­soon­lij­ke zoek­tocht naar de fysie­ke ruim­te, tracht hij de heden­daag­se mecha­nis­men van onze digi­ta­le cul­tuur bloot te leg­gen. Onder meer de van­zelf­spre­kend­heid van het onli­ne delen van pri­véle­vens, waar­door intie­me infor­ma­tie opgaat in het publie­ke archief van onze samenleving.

Poiz nam deel aan ver­schil­len­de groeps- en solo­ten­toon­stel­lin­gen in bin­nen- en bui­ten­land en zijn publi­ca­ties wor­den regel­ma­tig getoond op ver­schil­len­de Art Book Fairs door­heen Europa. Afgelopen zomer was hij resi­dent in Villa Empain te Brussel. Tot slot cureer­de Poiz ver­schil­len­de groeps­ten­toon­stel­lin­gen in samen­wer­king met ande­re kun­ste­naars en orga­ni­seer­de het per­for­man­ce­fes­ti­val IN (EN) ACTING ROLES’ in 2019.