01.10.2017, 00:00—00:00
Screening: Kitty Kamp

N1 Kitty Kamp Quickly Now


Met de door de stad Leuven uit­ge­ge­ven info­bro­chu­re Vaartopia’ in de hand, ver­ken­de kun­ste­na­res Kitty Kamp tij­dens haar N+1 resi­den­tie in Cas-co (aug-sept 17) de omge­ving, archi­tec­tuur en stads­plan­ning aan de Vaartkom.

Met een mix van tekst, beeld en geluid maakt Kamp een nieu­we site­spe­ci­fiek video­werk dat ze toont aan het publiek van­af 21 sep­tem­ber in Cas-co. Voor de finis­sa­ge op 1 okto­ber stelt Kamp een film­pro­gram­ma samen.

De selec­tie­com­mis­sie van Cas-co ken­de Kitty Kamp via de LUCA Cas-co Award deze N+1 resi­den­tie toe.

Op zon­dag 1 okto­ber pre­sen­teer­de Kamp MOVIE WITH KITTY, een pro­gram­ma van video- en film­frag­men­ten nauw ver­bon­den aan haar artis­tie­ke praktijk.

1. Quickly Now

2. Parc Central – Hong Kong – Dominique Gonzalez-Foerster

3. Dubbing – Pierre Huyghe (1 mins) 

4. L’objet – Jacques Louis Nyst (1974)

5. Look Around You: Season 1 Pilot – Calcium

Nota: N+1 is de voor­ma­li­ge naam van een resi­den­tie- en pre­sen­ta­tie­plek voor star­ten­de, beel­den­de kun­ste­naars in Cas-co. Tussen 2016 en 2022 leg­den 15 kun­ste­naars een tra­ject af in de ruim­te, zorg­zaam bege­leid door kunst­edu­ca­tor Sammy Ben Yakoub. Vanaf 2023 werd de plek, en het tra­ject, onder­deel van kun­ste­naars­plat­form Off the Grid.