Kitty Kamp:
Quickly Now


Off the Grid
Periode: 10.08—01.10.2017
De Nederlandse kun­ste­naar Kitty Kamp (°1987) houdt op dro­ge en humo­ris­ti­sche wij­ze de kunst­we­reld een spie­gel voor met video’s over het ont­staans­pro­ces van kunst en haar eigen rol als kunstenaar.

Cas co Award i s m Luca School of Arts Kitty Kamp N1 Kitty Kamp Residentie 14 08 6 10 17 Kitty Screen Shot 2016 05 30 at 12 41 51

Kitty Kamp:
Quickly Now

Voor haar N+1 resi­den­tie in Cas-co ver­ken­de Kamp, met de door de stad Leuven uit­ge­ge­ven info­bro­chu­re Vaartopia in de hand, in de maan­den augus­tus en sep­tem­ber de omge­ving, archi­tec­tuur en stads­plan­ning aan de Vaartkom van­uit een artis­tie­ke blik.

In haar video­werk ver­kent Kitty Kamp op speel­se wij­ze for­mats uit de popu­lai­re beeld­cul­tuur – zoals hand­lei­din­gen, recep­ten en tuto­ri­als – en gebruikt ze om iets te ver­tel­len over gen­re, medi­um, onder­zoek en artis­tiek pro­ces. Via geën­sce­neer­de han­de­lin­gen van lichaam en stem eigent ze zich alle­daag­se objec­ten, situ­a­ties of een typisch ana­ly­tisch dis­cours toe. Door ze samen te bren­gen en tege­lijk uit hun con­text te halen, ope­nen er zich voort­du­rend nieu­we bete­ke­nis­sen en per­spec­tie­ven. Ook al balan­ceert het werk van Kitty Kamp tus­sen video, per­for­man­ce en sculp­tu­ra­li­teit, het getuigt, door de onge­dwon­gen een­voud en haar onge­com­pli­ceer­de pre­sen­ta­tie, van humor, durf en evenwicht.

Via tekst, beeld en geluid maak­te Kamp voor haar N+1 resi­den­tie in Cas-co een nieu­we site­spe­ci­fie­ke video, met als inspi­ra­tie­bron een cine­ma­to­gra­fi­sche mix van Nouvelle Vague en Ang Lee’s The Hulk. Het publie­ke luik van de ten­toon­stel­ling open­de op don­der­dag 21 sep­tem­ber, 2017 met de pre­sen­ta­tie van de nieu­we video Quickly Now.


Nota: N+1 is de voor­ma­li­ge naam van een resi­den­tie- en pre­sen­ta­tie­plek voor star­ten­de, beel­den­de kun­ste­naars in Cas-co. Tussen 2017 en 2022 leg­den 15 kun­ste­naars een tra­ject af in de ruim­te, zorg­zaam bege­leid door kunst­edu­ca­tor Sammy Ben Yakoub. Vanaf 2023 werd de plek, en het tra­ject, onder­deel van kun­ste­naars­plat­form Off the Grid.