02.07.2017, 00:00—00:00
SOLO: lancering

Solo lancering

Graag nodi­gen we u uit voor de lan­ce­ring van SOLO zomer­re­si­den­tie, op zon­dag 2 juli om 12.30, in aan­we­zig­heid van de bur­ge­mees­ter van Zulte Simon Lagrange en de samen­wer­ken­de orga­ni­sa­ties (aan­slui­tend op de ope­ning in het Raveel Museum om 11 uur). De nieu­we ver­blijfs­mo­du­le is uit­zon­der­lijk te bezoe­ken voor publiek.

SOLO zomer­re­si­den­tie, Petegemstraat/​Leihoekstraat, Machelen-aan de-Leie.

OVER DE KAPEL

Een groot raam in de verste uit­hoek van het Raveelmuseum biedt uit­zicht op een kapel. Het aan­pa­len­de kloos­ter werd in de voor­bije jaren afge­bro­ken en maak­te plaats voor een nieuw­bouw­pro­ject. De kapel bleef behou­den en werd aan­ge­kocht door inter­com­mu­na­le VENECO, met het oog op her­ont­wik­ke­ling en ver­koop. Door de samen­wer­king met de ate­lie­r­or­ga­ni­sa­ties wordt de kapel nu voor mini­maal 2 jaar ter beschik­king gesteld als werk- en ver­blijf­plaats voor kun­ste­naars. VENECO inves­teer­de in een basis­re­no­va­tie om de plek gebruiks­klaar te maken: sani­tair en voor­zie­nin­gen wer­den opnieuw aan­ge­legd en er werd een ver­blijfs­mo­du­le gerealiseerd.

SAMENWERKING ATELIERORGANISATIES

Het is de eer­ste keer dat Vlaamse ate­lie­r­or­ga­ni­sa­ties een geza­men­lij­ke pro­ject opstar­ten rond de pro­fes­si­o­ne­le onder­steu­ning van beel­dend kun­ste­naars. De geza­men­lij­ke resi­den­tie in Machelen is een case­stu­dy voor een struc­tu­re­le samen­wer­king. Zo kun­nen we met gebun­del­de krach­ten ingaan op vra­gen uit een regio rui­mer dan het ste­de­lij­ke wer­kings­ge­bied en op kan­sen van bij­voor­beeld tij­de­lij­ke leeg­stand in lan­de­lij­ke gebieden.

Voor het pro­gram­ma van 2018 wordt de samen­wer­king uit­ge­breid met ande­re ate­lie­r­or­ga­ni­sa­ties en volgt in het najaar een nieu­we open call.