Benjamin Mengistu Navet


Off the Grid
Periode: 01.06—17.09.2023

ENG

Benjamin Mengistu Navet (°1994) was born in Addis-Abeba, Ethiopia and grew up in France. Navet arri­ved in Belgium to stu­dy Fashion Design at La Cambre (Brussels) and Textile Design at KASK School of Arts (Ghent). Navigating bet­ween dif­fe­rent appro­a­ches of tex­ti­les and fas­hi­on, he pas­sed by Margiela’s knit­wear stu­dio in Paris, and was later selec­ted for the TaDA resi­d­en­cy in Switzerland, whe­re he was wor­king clo­se­ly with tex­ti­les indu­stries in order to devel­op new pro­jects. Afterwards, he retur­ned to Belgium to work on seve­r­al pro­jects bet­ween Brussels and Flanders as well as exhi­bi­ti­ons with Komplot, The Constant Now, and Ballon Rouge Gallery (invi­ted by Please Add Color). He has col­la­bo­ra­ted with cho­re­o­grap­her Stanley Ollivier and most recent­ly with Swiss artist Axelle Stiefel for vorstellen.network on a spe­ci­fic pro­ject for the Sculpture Garden Biennale Geneva.NL

Benjamin Mengistu Navet (°1994) is gebo­ren in Addis-Abeba, Ethiopië en groei­de op in Frankrijk. Navet kwam naar België om Fashion Design te stu­de­ren aan La Cambre (Brussel) en Textile Design aan KASK School of Arts (Gent). Hij navi­geer­de tus­sen ver­schil­len­de bena­de­rin­gen van tex­tiel en mode en kwam langs Margiela’s brei-ate­lier in Parijs. Later werd hij gese­lec­teerd voor de TaDA resi­den­tie in Zwitserland, waar hij nauw samen­werk­te met tex­tiel­in­du­strie­ën om nieu­we pro­jec­ten te ont­wik­ke­len. Daarna keer­de hij terug naar België om te wer­ken aan ver­schil­len­de pro­jec­ten tus­sen Brussel en Vlaanderen en ten­toon­stel­lin­gen met Komplot, The Constant Now en Ballon Rouge Gallery (op uit­no­di­ging van Please Add Color). Hij werk­te samen met cho­re­o­graaf Stanley Ollivier en recen­te­lijk ook met de Zwitserse kun­ste­na­res Axelle Stiefel voor vorstellen.network aan een spe­ci­fiek pro­ject voor de Beeldentuin Biënnale in Genève.


Website
Cas co 02 06 jw web res 18 1 Cas co 02 06 jw web res 21 Cas co 02 06 jw web res 9 Cas co 02 06 jw web res 8 Keen gallery ugowoazti Sculpture garden geneva vorstellent network 211115 TAD2102 4272 40cm Tadaa ladina bischoff

Benjamin Mengistu Navet

ENG

The main focus of the wea­vings and prac­ti­ce of Benjamin Mengistu Navet is the cre­a­ti­on of a dia­lo­gue bet­ween indu­stry and crafts­mans­hip, in order to ques­ti­on the pro­duc­ti­on pro­cess of objects. Based on Navet’s research in post-colo­ni­al prac­ti­ces in the field of fas­hi­on and tex­ti­les, he cur­rent­ly inves­ti­ga­tes his own Ethiopian back­ground through pat­tern-making by com­bi­ning tra­di­ti­o­nal with indu­stri­al tech­ni­ques. He appro­a­ches his prac­ti­ce as a labo­ra­to­ry whe­re tex­ti­le and gar­ments enter in a dia­lo­gue or con­fron­ta­ti­on with other media and ima­ges. Whether it is hand­woven, or indu­stri­al­ly prin­ted, straight from the indu­stri­al wea­ving machi­ne, or reve­a­led by hand dyes, whe­ther it’s for a sce­no­grap­hy that reveals the colo­ni­al tra­jec­to­ry of a fabric, the Ahmaric alp­ha­bet, cros­sing per­so­nal tra­jec­to­ries from dias­po­ras with tex­ti­le tech­ni­ques, the­se embo­died nar­ra­ti­ves are at the cen­ter of his research-based practice.NL

De belang­rijk­ste focus van het weef­werk en de prak­tijk van Benjamin Mengistu Navet is het cre­ë­ren van een dia­loog tus­sen indu­strie en vak­man­schap, om op die manier het pro­duc­tie­pro­ces van objec­ten in vraag te stel­len. Op basis van Navet’s onder­zoek naar post­ko­lo­ni­a­le prak­tij­ken op het gebied van mode en tex­tiel, onder­zoekt hij momen­teel zijn eigen Ethiopische ach­ter­grond door patro­nen te maken aan de hand van de com­bi­na­tie van tra­di­ti­o­ne­le en indu­stri­ë­le tech­nie­ken. Hij bena­dert zijn prak­tijk als een labo­ra­to­ri­um waar tex­tiel en kle­ding een dia­loog of con­fron­ta­tie aan­gaan met ande­re media en beel­den. Of het nu hand­ge­we­ven is, indu­stri­eel bedrukt, recht­streeks uit de indu­stri­ë­le weef­ma­chi­ne, of ont­huld door hand­ver­ven, of het nu gaat om een sce­no­gra­fie die het kolo­ni­a­le tra­ject van een stof ont­hult, het Ahmarese alfa­bet, het ver­we­ven van per­soon­lij­ke dias­po­ra­ver­ha­len met tex­tiel­tech­nie­ken, deze beli­chaam­de ver­ha­len staan cen­traal in zijn onder­zoeks­ge­ba­seer­de praktijk.