Cédric Urbanski:
SEASON #1: CEDRIC'S PROJECT


Off the Grid
Periode: 26.09—23.11.2019


DSCF1168 DSCF1266 Rune Pauwels 0004

Cédric Urbanski:
SEASON #1: CEDRIC'S PROJECT

During His stay in Cas-co Cedric wor­ked on Cedric’s Project.


[NL]

Cédric’s pro­ject, een ruim­te waar de kun­ste­naar pre­sen­teert, zocht plaats voor kun­ste­naars, artis­tie­ke (programma-)makers, doe­ners en den­kers voor artis­tie­ke pro­jec­ten en prak­tij­ken. Urbanski trad op als indi­vi­du om zich actief te enga­ge­ren bin­nen een groep van kun­ste­naars die het eer­ste sei­zoen van Off the, Grid vorm­ga­ven. Mensen met een pro­ject­voor­stel voor een ten­toon­stel­ling, per­for­man­ce-avond, boek-/edi­tie­voor­stel­ling, scree­ning, etc., kon­den terecht bij hem via Off the, Grid.


[ENG]

Cédric’s pro­ject, a spa­ce whe­re the artist pre­sents, made spa­ce and a pro­gram for artis­tic pro­jects and prac­ti­ces. Urbanski acti­ve­ly par­ti­ci­pa­ted within a core group to pre­sent a sea­so­nal visu­al arts pro­gram. If you had a pro­po­sal for an exhi­bi­ti­on, scree­ning, book or edi­ti­on pre­sen­ta­ti­on,.… You could reach him through Off the, Grid.