07.12.2019, 00:00—00:00
SEASON #1: CEDRIC'S PROJECT (ALESSANDRO BAVA)

ALESSANDRO BAVA 2

A PROJECT INITIATED BY ARTIST CÉDRIC URBANSKI 

Alessandro Bava

Hard & Soft’

7 decem­ber 2019

Into Limbo,

Cas-co, Leuven

[NL]

Cédric’s pro­ject, een ruim­te waar de kun­ste­naar pre­sen­teert, zocht plaats voor kun­ste­naars, artis­tie­ke (programma-)makers, doe­ners en den­kers voor artis­tie­ke pro­jec­ten en prak­tij­ken. Urbanski trad op als indi­vi­du om zich actief te enga­ge­ren bin­nen een groep van kun­ste­naars die het eer­ste sei­zoen van Off the, Grid vorm­ga­ven. Mensen met een pro­ject­voor­stel voor een ten­toon­stel­ling, per­for­man­ce-avond, boek-/edi­tie­voor­stel­ling, scree­ning, etc., kon­den terecht bij hem via Off the, Grid.

[ENG]

Cédric’s pro­ject, a spa­ce whe­re the artist pre­sents, made spa­ce and a pro­gram for artis­tic pro­jects and prac­ti­ces. Urbanski acti­ve­ly par­ti­ci­pa­ted within a core group to pre­sent a sea­so­nal visu­al arts pro­gram. If you had a pro­po­sal for an exhi­bi­ti­on, scree­ning, book or edi­ti­on pre­sen­ta­ti­on,.… You could reach him through Off the, Grid.