Nada Gambier


Studio Vaartstraat
Periode: 01.07.2017—31.12.2018

[NL]
Nada Gambier is gebo­ren in Finland, woont in Brussel sinds jaren. Opgeleid als dan­ser (London Contemporary Dance School / The Place & P.A.R.T.S), bouwt ze nu de eigen prak­tijk uit via haar eigen gezel­schap Nada & Co. Daarnaast werkt ze als per­for­mer en artis­tiek advi­seur aan ande­re artis­tie­ke pro­jec­ten in bin­nen en buitenland.

[ENG]
Nada was born in Finland but lives in Brussels sin­ce many years. Originally trai­ned as a dan­cer (at London Contemporary Dance School / The Place and P.A.R.T.S research cycle in Brussels) she nowa­days pro­du­ces her hybrid prac­ti­ce through her own com­pa­ny Nada & Co. Alongside this she can be found wor­king on other artists’ pro­jects, as a per­for­mer and artis­tic advi­sor, both in Belgium and abroad.


Website
Nada NG 4 Nada NG 5 Nada NG 3 Nada NG 1 Nada NG 2

Nada Gambier

[NL]

Het werk van Nada Gambier danst op de schei­dings­lij­nen tus­sen the­a­ter, dans, per­for­man­ce en beel­den­de kun­sten. In haar oeu­vre vind je instal­la­ties, podi­um­stuk­ken en werk voor zowel de publie­ke als de pri­va­te ruim­te. Nada Gambier heeft een onver­za­dig­ba­re hon­ger voor nieu­we avon­tu­ren en gekend om haar terug te vin­den in plaat­sen waar je het minst ver­wacht. In de ruim­te tus­sen zin en onzin geniet Gambier van de moge­lijk­he­den die groei­en uit de bot­sin­gen tus­sen feit en fic­tie, per­for­man­ce en spon­ta­ni­teit, logi­ca en intu­ï­tie, het absur­de en het alledaagse.


[ENG]

Nada Gambier is an eclec­tic artist who­se work is lin­ked to the­a­ter, dan­ce, per­for­man­ce and the visu­al arts. Her reper­to­ry con­sists of instal­la­ti­ons, sta­ge works and works made for various public and pri­va­te spa­ces. She has an insa­ti­a­ble hun­ger for new adven­tu­res and is known to be found in pla­ces you wouldn’t expect. Nada cre­a­tes in the spa­ce bet­ween rea­son and non-sen­se and enjoys the poten­ti­al that ari­ses from the col­li­si­on bet­ween facts and fic­ti­on, per­for­ma­ti­vi­ty and spon­ta­nei­ty. Her work often flirts with the bor­ders bet­ween the­a­tri­ca­li­ty and abstrac­ti­on and she is drawn to things that she doesn’t under­stand or can­not grasp. For her the cre­a­ti­ve pro­cess is about moving from an int­ui­ti­ve pla­ce to a pla­ce whe­re an inner logic appe­ars, spe­ci­fic to the com­bi­na­ti­on of the dif­fe­rent ele­ments brought into the pro­cess. The non-spec­ta­cu­lar, the absurd and an ongo­ing desi­re to reve­al the extra­or­di­na­ry in ordi­na­ry life belong to her most known tra­de­marks as an artist.