Nada Gambier – Beyond the Black Box Festival

Nada Gambier Beyond the Black Box Festival

Tijdens het Beyond the Black Box Festival’ (79.02) in de Brakke Grond, Amsterdam, wor­den voor de eer­ste maal onder­de­len van het lang­lo­pen­de artis­tiek pro­ject The Voice of a City’ (201719) van Cas-co resi­dent Nada Gambier publiek gepresenteerd.

The Voice of a City is een mul­ti­dis­ci­pli­nair pro­ject dat focust op de sub­jec­tie­ve per­cep­tie van het alle­daag­se leven in Europa, dat feit en fic­tie, geheu­gen en inter­pre­ta­tie samen­brengt via per­soon­lij­ke en col­lec­tie­ve verhalen.

In 2015, 2017 en 2018 reis­den Nada Gambier (FIN/BE), Mark Etchells (UK) en Thomas Kasebacher (AT) langs Europese ste­den Tbilisi, Athens, Turku, Lille, Kortrijk, Brussels, Bradiford en Zagreb. Van Noord naar Zuid en van Oost naar West gin­gen ze op zoek naar ver­ha­len, getui­ge­nis­sen en deden aan sub­jec­tie­ve actu­e­le geschied­schrij­ving door met loka­le bewo­ners te reflec­te­ren over begrip­pen zoals thuis­ho­ren’, ver­an­de­ring en rijkdom.

Deze ont­moe­tin­gen met chef­koks, poli­tie­man­nen, boe­ren, advo­ca­ten, acti­vis­ten, leer­krach­ten, taxi­chauf­feurs, … en de bevin­din­gen die de kun­ste­naars tij­dens hun maand in een spe­ci­fie­ke loka­le con­text heb­ben ze samen­ge­bracht in een boek, een per­for­man­ce en een ten­toon­stel­ling. De drie gepre­sen­teer­de com­po­nen­ten van het pro­ject zijn com­ple­men­tair, maar bren­gen ook afzon­der­lijk en onaf­han­ke­lijk van elkaar een ander aspect van de reiservaringen.

Voor het per­for­ma­tie­ve luik ver­tel­len Nada, Mark en Thomas de ver­ha­len die ze ver­za­mel­den, ter­wijl ze die lin­ken aan van ande­re men­sen uit ande­re peri­o­des. Het publiek wordt uit­ge­no­digd om rond een gro­te tafel om met namen en data een puz­zel te bou­wen waar ver­le­den, heden en nabije toe­komst samen­ko­men. De luis­te­raars wor­den uit­ge­no­digd om een voor­ge­steld pad te vol­gen om de per­so­na­ges beter te leren ken­nen, maar ook hun ver­ha­len over ver­an­de­ring, dis­lo­ca­tie en soci­a­le ongelijkheid.

Het boek The Voice of a City bestaat uit tek­sten en foto’s van de per­so­na­ges en plaat­sen van de reis. De ver­ha­len situ­e­ren zich tus­sen feit en fic­tie. Op die manier res­pec­teert het boek de waar­ge­beur­de erva­rin­gen, maar laat even­goed ruim­te om de infor­ma­tie te her­com­po­ne­ren in rela­tie tot con­cept en nieu­we verhalen.

De ten­toon­stel­ling neemt het werk ver­der weg van rea­li­teit rich­ting fic­tie. Foto’s, tek­sten en twee video­wer­ken tonen het leven van alle­dag in een atmos­feer van ver­val, absur­di­teit en trans­for­ma­tie. Het neemt de kij­ker mee op een reis tus­sen het publie­ke, het voy­eu­ris­ti­sche en het intie­me en biedt haar de moge­lijk­heid om ach­ter­uit te kij­ken naar de toekomst.

Project: Nada Gambier

In samen­wer­king met: Mark Etchells, Thomas Kasebacher and all the peo­p­le who gra­ce­ful­ly sha­red their time and sto­ries in the process

Productie assis­ten­tie: Maurane Franka ‑Colson

Techniek: Joshua Vanhaverbeke

Set design: Amber Vandenhoeck

07 – 09.02.12, Beyond the Black Box Festival

Info en tic­kets: De Brakke Grond

Nada Gambier Beyond the Black Box Festival Eugenie Obolensky