Studio Minckelers: teaser

Casco 12okt23 jw print res 1

NED

Cas-co breid­de uit met een nieuw ate­lier­ge­bouw en werk­ruim­te in de J.P. Minckelersstraat: Studio Minckelers. Elektriciteit en ver­war­ming werd heraan­ge­legd, plaas­ter afge­kapt, lam­pen muren en pla­fonds geverfd, nieu­we slo­ten gein­stal­leerd, vloe­ren geschrobd… gaan­de­weg werd het pand omge­vormd tot een thuis­ha­ven voor prak­tij­ken op de snij­lijn van beel­den­de kun­sten, archi­tec­tuur, design en sce­no­gra­fie. Over de zomer brach­ten fijn ate­lier en Bram Kerkhofs (een deel van) hun prak­tijk hier al onder. Dit najaar ver­wel­kom­den we kun­ste­naar en desig­ner Nathan Vrebos en free­lan­ce cura­tor Katarina Serulus als nieu­we per­ma­nen­te resi­den­ten. Over hen bin­nen­kort meer. Onze groot­ste dank aan de vele han­den die het werk zo licht maakte!

Casco 12okt23 jw print res 7

ENG

Cas-co expand­ed with a new stu­dio buil­ding and workspa­ce in the J.P. Minckelersstraat: Studio Minckelers. Electricity and hea­ting were rein­stal­led, plas­ter cut off, lamps, walls and cei­lings pain­ted, new locks instal­led, floors scrub­bed… gra­du­al­ly the buil­ding was trans­for­med into a home for prac­ti­ces at the inter­sec­ti­on of visu­al arts, archi­tec­tu­re, design and sce­no­grap­hy. Over the sum­mer, fijn ate­lier and Bram Kerkhofs alrea­dy moved (part of) their prac­ti­ce here. This fall we wel­co­med artist and desig­ner Nathan Vrebos and free­lan­ce cura­tor Katarina Serulus as new per­ma­nent resi­dents. Soon more on their prac­ti­ces. very gra­te­ful to all the hands that made the work so light!

Foto’s: Jente Waerzeggers

Casco 12okt23 jw print res 9
Casco 12okt23 jw print res 5
Casco 12okt23 jw print res 10
Casco 12okt23 jw print res 4