Wim Janssen


Off the Grid
Periode: 07.10—12.11.2019

Wim Janssen (°1984, BE) woont en werkt in Antwerpen. In zijn artis­tie­ke prak­tijk laat Janssens spe­ci­fie­ke tech­no­lo­gie­ën en func­ties van audio­vi­su­e­le media vorm krij­gen in mul­ti­me­di­a­le instal­la­ties, video’s en film­werk. Zijn werk was te zien op fes­ti­vals zoals Ars Electronica in Linz, IFFR in Rotterdam en instel­lin­gen als het Museum voor Hedendaagse Kunst Belgrado en M HKA in Antwerpen.


Website
Projektor IFFR2017small c Wim Janssen Cubec Wim Janssen Continuization loop degarage c Wim Knapen

Wim Janssen

Wim Janssen wordt wel eens omschre­ven als een mul­ti-media kun­ste­naar, omdat hij tech­no­lo­gie­ën en func­ties van audio­vi­su­e­le media als uit­gangs­punt neemt voor zijn ruim­te­lij­ke instal­la­ties. Zijn wer­ken zijn vaak het resul­taat van de ver­ta­ling van een medi­um naar een ander. Tijdens zijn N+1 resi­den­tie in Cas-co werkt hij van 7 okto­ber tot 12 novem­ber aan een nieu­we instal­la­tie waar­in film­pel­li­cu­le niet wordt gebruikt om beel­den om te maken, zoals in ana­lo­ge film en foto­gra­fie, maar om klank op te wek­ken. Een film­strip legt een pad af door de ruim­te, over wijn­gla­zen, waar­door die ieder een eigen unie­ke toon generen.


Nota: N+1 is de voor­ma­li­ge naam van een resi­den­tie- en pre­sen­ta­tie­plek voor star­ten­de, beel­den­de kun­ste­naars in Cas-co. Tussen 2016 en 2022 leg­den 15 kun­ste­naars een tra­ject af in de ruim­te, zorg­zaam bege­leid door kunst­edu­ca­tor Sammy Ben Yakoub. Vanaf 2023 werd de plek, en het tra­ject, onder­deel van kun­ste­naars­plat­form Off the Grid.