17.10.2019, 00:00—00:00
David Helbich & Wim Janssen

Master Class 5 David Helbich Wim Janssen

In het kader van het WORKSPACE/LABO pro­gram­ma van Cas-co en Beyond Music #3 in STUK geven kun­ste­naars David Helbich en Wim Janssen elk een mas­ter­class over hun trans­dis­ci­pli­nai­re prak­tijk. De gra­tis dub­be­le mas­ter­class is gericht naar een publiek van kun­ste­naars met een prak­tijk in beel­den­de kunst, per­for­man­ce, instal­la­tie en/​of geluid.

Kunstenaars David Helbich en Wim Janssen bren­gen geluid of ruim­te vaak in rela­tie met audio­vi­su­e­le tech­no­lo­gie­ën om mul­ti­me­di­aal werk te maken dat ver­band houdt met de con­text waar­in het is gemaakt.

Het werk van kun­ste­naar Wim Janssen resul­teert uit de artis­tie­ke ver­ta­ling van één medi­um naar een ander. Tijdens zijn eer­ste resi­den­tie in Cas-co werkt Janssen aan een nieu­we instal­la­tie waar­in pel­li­cu­le-film niet wordt gebruikt om beel­den te maken, zoals in ana­lo­ge film en foto­gra­fie, maar om klank op te wekken.

Geluidskunstenaar, per­for­mer en man ach­ter Belgian Solutions David Helbich cre­ëert groeps­per­for­man­ces waar­in hij zijn publiek uit­no­digt om in inter­ac­tie te gaan met elkaar en hun omge­ving. Tijdens zijn mas­ter­class gebruikt hij de deel­ne­mers als test­pu­bliek’ voor zijn nieu­we per­for­man­ce All One Shape, die in pre­mi­è­re gaat op Beyond Music #3 op 27 november.

INFO:

Donderdag 17 okto­ber (10:00 – 17:00)

10:00 – 13:00 mas­ter­class Wim Janssen – Cas-co (Vaartstraat 94, 3000 Leuven)

13:00 – 14:00 lunch – STUK Artiestenkeuken (Naamsestraat 96, 3000 Leuven)

14:00 – 17:00 mas­ter­class – STUK Labozaal

Voor kun­ste­naars met inte­res­se en prak­tijk in beel­den­de kun­sten, per­for­man­ce, archi­tec­tuur, design en architectuur

gra­tis, Engels als voer­taal, max. 16 deelnemers 

Deelnemers krij­gen een gra­tis tic­ket voor Beyond Music #3: Laboratory for Sound Performances op 27 novem­ber en wor­den uit­ge­no­digd op de ope­ning en artist talk Wim Janssen, 12 novem­ber 19:00 in Cas-co