12.11—15.12.2019
Wim Janssen – Resonanties

N1 Wim Janssen Resonanties

Tijdens zijn N+1 resi­den­tie werk­te Wim Janssen aan een nieu­we instal­la­tie waar­in film­pel­li­cu­le niet wordt gebruikt om beel­den te maken, zoals in ana­lo­ge film en foto­gra­fie, maar om klank op te wek­ken. Een film­strip legt een pad af door de ruim­te, over wijn­gla­zen, waar­door elk van hen een eigen unie­ke toon genereren.

Het werk van Wim Janssen speelt vaak met een spraak­ver­war­ring’ tus­sen ver­schil­len­de media. Technologieën en func­ties van (audio)visuele media wor­den uit­gangs­punt van ruim­te­lij­ke instal­la­ties of van bewe­gen­de schil­de­rij­en. Sculpturen kun­nen gezien wor­den als een teke­ning. Hij ver­taalt het ver­wach­tings­pa­troon van het ene medi­um naar dat van het andere.

12.11.19 – 19u

Opening Expo & Artist talk

in gesprek met Sammy Ben Yakoub

deel van pro­gram­ma Let’s Talk Leuven

Facebook

07.1011.11.19

Werk- & residentieperiode

13.1124.11.19

Tentoonstellingsperiode

OPEN

don­der­dag — zon­dag: 14u-19u, Vaartstraat 94, 3000 Leuven

op afspraak: con­tact Cas-co

Ook open tij­dens de ope­nings­uren van Into Limbo, Off the, grid season#1

12 & 13.12.19 (15 – 19u)

14 & 15.12.19 (14 – 18u)