12.11—15.12.2019
Wim Janssen – Resonanties

N1 Wim Janssen Resonanties

Tijdens zijn N+1 resi­den­tie werk­te Wim Janssen aan een nieu­we instal­la­tie waar­in film­pel­li­cu­le niet wordt gebruikt om beel­den te maken, zoals in ana­lo­ge film en foto­gra­fie, maar om klank op te wek­ken. Een film­strip legt een pad af door de ruim­te, over wijn­gla­zen, waar­door elk van hen een eigen unie­ke toon genereren.

Het werk van Wim Janssen speelt vaak met een spraak­ver­war­ring’ tus­sen ver­schil­len­de media. Technologieën en func­ties van (audio)visuele media wor­den uit­gangs­punt van ruim­te­lij­ke instal­la­ties of van bewe­gen­de schil­de­rij­en. Sculpturen kun­nen gezien wor­den als een teke­ning. Hij ver­taalt het ver­wach­tings­pa­troon van het ene medi­um naar dat van het andere.

Nota: N+1 is de voor­ma­li­ge naam van een resi­den­tie- en pre­sen­ta­tie­plek voor star­ten­de, beel­den­de kun­ste­naars in Cas-co. Tussen 2016 en 2022 leg­den 15 kun­ste­naars een tra­ject af in de ruim­te, zorg­zaam bege­leid door kunst­edu­ca­tor Sammy Ben Yakoub. Vanaf 2023 werd de plek, en het tra­ject, onder­deel van kun­ste­naars­plat­form Off the Grid.