29.09 - 29.10: Slight tan around the page edges - Siemen Van Gaubergen

Slight tan around

Cas-co resi­dent Siemen Van Gaubergen toont, tus­sen 29 sep­tem­ber en 29 okto­ber, zijn schil­de­rij­en en video­kunst in Expo Leuven. Van Gaubergen onder­zoekt de manier waar­op we moder­ne beel­den lezen, waar­ne­men en begrij­pen. Als uit­gangs­punt gebruikt hij filo­so­fi­sche ver­han­de­lin­gen, flar­den uit de geschie­de­nis, soci­a­le media, sou­ve­nirs, weet­jes en ver­ha­len. Hij kop­pelt die ele­men­ten aan foto’s en video’s om tot een beel­dend werk te komen.