Siemen Van Gaubergen


Studio Vaartstraat
Periode: 01.01.2018—…
Siemen Van Gaubergen behaal­de een mas­ter beeld­ver­haal aan LUCA Brussel. Hij resi­deert sinds 2018 in de Cas-co studio’s.

Website
IMG 5786 IMG 4760 Front book 1 Sjabloon 1 Sjabloon 1

Siemen Van Gaubergen

[NL]

Siemen Van Gaubergen onder­zoekt de heden­daag­se beeld­cul­tuur en de manier waar­op we beel­den waar­ne­men, lezen en begrijpen.

De anek­do­tes en ver­ha­len die zijn werk voe­den, komen uit een veel­heid van bron­nen, waar­on­der filo­so­fi­sche ver­han­de­lin­gen; geschie­de­nis; meme-cul­tuur en soci­a­le media; popu­lai­re memo­ra­bi­lia; of reis­sou­ve­nirs. Siemen decon­tex­tu­a­li­seert dit bron­ma­te­ri­aal om het absur­de, de humor, de schoon­heid in wil­le­keur te ont­hul­len. Zijn werk omvat met GSM-beel­den, schil­der­kunst, video­stills, instruc­tie­bla­den, taal en gra­fi­sche tekens.

Tekst: Evelyn Simons


[EN]

Siemen Van Gaubergen inves­ti­ga­tes con­tem­po­ra­ry visu­al cul­tu­re and the way in which we per­cei­ve, read and under­stand images.

The anec­do­tes and nar­ra­ti­ves that fuel his work stem from a mul­ti­tu­de of sour­ces, amongst others phi­lo­so­p­hi­cal tre­a­ties; his­to­ry; meme-cul­tu­re and soci­al media; popu­lar memo­ra­bi­lia; or tra­vel sou­ve­nirs. Siemen decon­tex­tu­a­li­ses this sour­ce mate­ri­al to reve­al the absurd, the humour, the beau­ty in random­ness. His work fea­tu­res pho­ne-cap­tu­red pho­to­grap­hy, pain­ting, video-stills, instruc­ti­on sheets, lan­gu­a­ge and grap­hic signs. 

Text: Evelyn Simons