08.10: lancering WAJO artspace

WAJO1 FB eventheader

Cas-co resi­dent Maarten De Naeyer richt samen met kun­ste­naar Luis-Manuel Lambrechts een noma­disch gale­rie­con­cept voor Leuven op. Op 8 okto­ber vindt een eer­ste expo van WAJO art­spa­ce plaats in De Melkerij. De deel­ne­men­de kun­ste­naars: B.D. Graft, Eliza Pepermans, Geert Koekoeckx, Joris Bochman, Indre Svirplyte, Mon Colonel & Spit, Tim Mastik, Marie Bernard, Hanne Beullens, Luis-Manuel Lambrechts & Maarten De Naeyer. Hartelijk wel­kom voor de fees­te­lij­ke inwij­ding van dit nieu­we initiatief!
OVER WAJO:

Wajo is een noma­disch Leuvens kunsti­ni­ti­a­tief voor én door kun­ste­naars. Onze mis­sie is om nati­o­na­le en inter­na­ti­o­na­le kunst naar Leuven te bren­gen en op deze manier het Leuvense kun­sten­land­schap mee vorm te geven.

Ongeveer een jaar gele­den ont­stond het idee tus­sen Maarten De Naeyer en Luis-Manuel Lambrechts om een door kun­ste­naars gerun­de gale­rij te star­ten. Tijdens een auto­rit merk­ten ze zich dat ze een weder­zijd­se inte­res­se had­den om de loka­le kunst­ge­meen­schap te ver­ster­ken. Na een paar brain­storm­ses­sies was WAJO gebo­ren. WAJO is wat we graag een rei­zen­de” kunst­ruim­te noemen.

Er is geen fysie­ke loca­tie, omdat we het inte­res­sant vin­den om ver­schil­len­de ruim­tes te gebrui­ken. Dit maakt WAJO tot een rei­zend plat­form dat een brug slaat tus­sen loka­le kunst­lief­heb­bers, ver­za­me­laars en heden­daag­se kun­ste­naars. WAJO is een door kun­ste­naars gerun­de gale­rie die kun­ste­naars uit elke fase van hun car­ri­è­re met elkaar ver­bindt. Daarbij stre­ven we ernaar om zowel nati­o­na­le als inter­na­ti­o­na­le kunst naar onze gelief­de stad te brengen.
MEER INFO:

Website, Instagram, Facebook en/​of Facebook event

WAJO POST 1