Première Dag 4

274079869 1599459300440407 4757725053370280989 n

Op 4 maart gaat dag 4, een pro­duc­tie die gedeel­te­lijk in Cas-co (maak­leer­plek) ont­wik­keld werd, in pre­mi­è­re. Wees wel­kom in Bar Bricolage, of tij­dens één van de voor­stel­lin­gen later in het jaar.dag 4

(sce­no­gra­fie­ën ter ere van het licht, live op- en omgebouwd)

light is a tem­po­ral phe­no­me­non, ari­sing from burning stars; a sur­pri­se in the dark­ness of spa­ce. light is the gre­a­test magic of all, as it is the sour­ce of all enchant­ment. wit­hout light, no life. wit­hout life, no cre­a­ti­on, no art, no archi­tec­tu­re, no visi­on, no expres­si­on.” (richard rogers)

op dag 4 plaatst een god licht in het hemel­ge­welf. op het ein­de van de 19de eeuw ont­wer­pen uit­vin­ders de gloei­lamp. niet veel later ver­klaart een filo­soof de god van het natuur­lij­ke licht dood. in 2021 onder­ne­men drie man­nen een secu­lie­re recon­struc­tie van dag 4 en gaan met moder­ne tech­no­lo­gie­ën op zoek naar het god­de­lij­ke licht.

decor­ont­wer­per jan palin­ckx, the­a­ter­ma­ker patrick ver­vu­e­ren, beel­dend kun­ste­naar brecht hey­tens en per­for­man­ce­kun­ste­naar janes zeg­hers delen een ver­won­de­ring over licht. met een zelf­ont­wor­pen bouw­pak­ket van staal, arti­fi­ci­eel licht en wat niet nog alle­maal cre­ë­ren ze ruim­tes mét en vóór licht. ze bou­wen in uw bij­zijn aldoor op‑, om- en af, laten de ruim­te trans­for­me­ren en bie­den het licht daar­mee steeds wis­se­len­de invals­hoe­ken om zich te mani­fes­te­ren. in hun han­de­len ont­staat een cho­re­o­gra­fie tus­sen mens en mecha­niek; een spel met licht, lij­nen, vlak­ken, kleur en per­spec­tief; een bewe­ging die refe­reert naar het natuur­lij­ke licht; een sacra­le ruim­te waar licht als uni­ver­se­le taal cen­traal staat.

het pro­ject situ­eert zich op het raak­vlak tus­sen the­a­ter en beel­den­de kunst. bin­nen een afge­ba­ken­de tijds­duur wordt een instal­la­tie op- en omge­bouwd. het publiek kan er vrij tus­sen bewegen.

272026157 1580511629001841 7973230476074960951 n
274862642 1607966946256309 8847367366980431445 n