Sarah De Vos – Slow Club

Sarah de vos slow club 3

Met haar solo Slow Club’ toont Cas-co resi­dent Sarah De Vos een aan­tal nieu­we wer­ken in Villa Josa/​Galerie Short Cuts te Namen. De Vos won zowel de publiekspijs als de prijs van de jury van Par un beau jour’, een wed­strijd voor open­lucht schil­de­ren en vast onder­deel van het Festival van de 5 Seizoenen in de gemeen­te Chaudfontaine. Als lau­re­aat kreeg zij car­te blan­che voor een ten­toon­stel­ling in de galerie.

Slow Club hult zich in de atmos­feer van een muziek­club. De Vos haar schil­de­rij­en zijn zoals de num­mers van een album: ze staan op zich maar stel­len vra­gen, com­mu­ni­ce­ren met elkaar met de ruim­te en met de toeschouwer.

Getriggerd door Cultuur’ en Natuur’ cre­ëert Sarah De Vos (1985, Brussel) beel­den die een ver­lei­de­lij­ke schoon­heid bezit­ten, en tege­lijk kri­ti­sche reflec­ties oproe­pen over onze omgang met deze beel­den. Ze schil­dert met olie­verf op hou­ten pane­len of doek, waar­bij de verf­laag soms wordt ver­ze­geld door een trans­pa­ran­te laag epoxy. Zo ont­staan als het ware spie­gels waar­in onze eigen reflec­tie onver­mij­de­lijk een rol speelt in de waar­ne­ming van het ongrijp­ba­re beeld hier en nu.

Sarah De Vos woont en werkt in Leuven. Ze stu­deer­de schil­der­kunst aan Sint-Lucas in Antwerpen en volg­de een post­gra­du­aat op De Ateliers in Amsterdam. Haar werk maak­te deel uit van de Biënnale van de Schilderkunst 2020 en zij brengt dit jaar haar eer­ste mono­gra­fie uit.

De ten­toon­stel­ling loopt van 6 tot 27 maart en is te bezoe­ken op zater­dag van 13u tot 18u (ande­re dagen op afspraak). Reserveren via lieux-​communs@​hotmail.​com.

Sarah de vos slow club 3
Sarah de vos slow club
Sarah de vos slow club 2