Studio maakleerplek & Studio Minckelers - Deadline 16.07.2023

Whats App Image 2023 02 17 at 15 38 33 1

NL

Kunstenaar en op zoek naar een ruim­te, net­werk en omka­de­ring in Leuven? Cas-co vzw heeft op dit moment plaat­sen beschik­baar op de site van maak­leer­plek en in de J.P. Minckelersstraat! 

Cas-co biedt ruim­te aan beel­den­de kun­ste­naars met diver­se ach­ter­gron­den, behoef­tes en noden. Dit doet Cas-co door betaal­ba­re ate­liers te faci­li­te­ren, actief pro­ject- en pre­sen­ta­tie­kan­sen te cre­ë­ren en uit­wis­se­ling op aller­han­de manie­ren te sti­mu­le­ren. maak­leer­plek is dan weer een site waar kun­ste­naars, Leuvense bedrij­ven, scho­len en inwo­ners samen (leren) maken. Tot slot geeft Cas-co deze zomer een nieu­we invul­ling aan een oud pand in de J.P. Minckelersstraat, op een steen­worp van maak­leer­plek en de Vaartstraat.

We zoe­ken naar kun­ste­naars of col­lec­tie­ven die van­af 1 augus­tus zin heb­ben om de ruim­tes samen met ons een nieu­we invul­ling te geven. Geïnteresseerd? Stuur je dos­sier in tot en met zon­dag 16 juli 2023!

 • Cas-co is op zoek naar kun­ste­naars, col­lec­tieven of orga­ni­sa­ties die: 

  • pro­fes­si­o­neel actief zijn; 
  • een ach­ter­grond heb­ben in de beel­den­de kun­sten en / of er een hybri­de prak­tijk op nahouden;
  • op zoek zijn naar een com­mu­ni­ty en aan­slui­ting kun­nen vin­den bij het bre­de­re ver­haal van Cas-co en maakleerplek;
  • actief gebruik maken van de werkruimte.
 • Cas-co biedt:

  • Eén stu­dio van 23m² in maak­leer­plek en twee stu­dio’s in de J.P. Minckelersstraat van 10m² en 15m² aan een huur­kost van 5 euro per m² + een nuts­kost van 25 euro for­fai­tair plus 0,50 euro per m²;
  • Een flexi­be­le werp­lek aan een bureau aan een huur­kost van 50 à 75 euro per maand (50 in com­bo met een ate­lier, 75 indien enkel flexplek); 
  • een dyna­mi­sche en ambi­ti­eu­ze werk­plaats waar kun­ste­naars, cul­tuur­wer­kers, cura­to­ren, scho­len, bedrij­ven en ande­re makers elkaar dage­lijks ontmoeten;
  • ver­schil­len­de vor­men van prak­tijk­on­der­steu­ning en actief ont­wik­ke­lings­be­leid (orga­ni­se­ren van stu­dio visits & mas­ter­clas­ses, iden­ti­fi­ce­ren van kan­sen voor pre­sen­ta­tie, bege­lei­ding bij het vin­den van net­werk en financiering, …);
  • toe­gang tot gemeen­schap­pe­lij­ke faci­li­tei­ten: een kan­ti­ne, fablab en gereed­schap­pen­bib; foto­la­bo en gra­fisch labo in ont­wik­ke­ling; gedeel­de werkruimtes, … 
 • Verstuur je dos­sier tegen 16 juli 2023 per e‑mail naar mirthe@​cas-​co.​be of per post naar: Cas-co vzw t.a.v. Mirthe Demaerel, Vaartstraat 94, 3000 Leuven.

  Een vol­le­dig dos­sier bevat vol­gen­de elementen:

  • een CV;
  • een beel­dend portfolio; 
  • een gemo­ti­veer­de aan­vraag van ca. 1 A4
  • video’s kun­nen bij­ge­voegd wor­den d.m.v. weblinks (digi­taal dos­sier), usb of dvd (post).

  Geef dui­de­lijk aan wat je zoekt: een stu­dio in maak­leer­plek, een stu­dio in de J.P. Minckelersstraat en/​of een flexi­be­le werkplek.

  Een klei­ne selec­tie­com­mis­sie, bestaan­de uit leden actief in de heden­daag­se kun­sten­sec­tor en/​of maak­leer­plek, beoor­deelt de aan­vra­gen op basis van het inge­dien­de dos­sier en geeft een gemo­ti­veerd advies. De gese­lec­teer­de kunstenaar(s) word(en) uit­ge­no­digd voor een gesprek waar­bij ver­de­re prak­ti­sche afspra­ken wor­den gemaakt en een huur­con­tract wordt besproken. 

  Wij hou­den enkel reke­ning met de aan­vra­gen die als reac­tie op deze call wor­den inge­zon­den. Hebt u in het ver­le­den al eens een dos­sier inge­diend? Zodra een ate­lier vrij­komt dat bij uw noden aan­sluit, of wan­neer er een open call is, zul­len wij je hier­over infor­me­ren. Je dient je (geac­tu­a­li­seerd) dos­sier opnieuw in te stu­ren om te beves­ti­gen dat je nog steeds geïn­te­res­seerd bent. 

  Voor vra­gen, bezoek en infor­ma­tie: con­tac­teer mirthe@​cas-​co.​be.

ENG

Artist and loo­king for a spa­ce, net­work and fra­me­work in Leuven? Cas-co vzw cur­rent­ly has mul­ti­ple spa­ces avai­la­ble at maak­leer­plek and in the J.P. Minckelersstraat.

Cas-co offers spa­ce to visu­al artists with diver­se back­grounds, needs and requi­re­ments. Cas-co does this by faci­li­ta­ting affor­da­ble stu­dios, acti­ve­ly cre­a­ting pro­ject and pre­sen­ta­ti­on oppor­tu­ni­ties and sti­mu­la­ting exchan­ge in all kinds of ways. maak­leer­plek is a site whe­re artists (through Cas-co), Leuven com­pa­nies, schools and resi­dents (learn) to cre­a­te together. Finally, Cas-co gets the chan­ce to give a new pur­po­se to an old buil­ding on the J.P. Minckelersstraat, at 2 minu­tes wal­king from both Vaartstraat 94 as from maakleerplek.

From August 1, we are loo­king for artists or col­lec­ti­ves that want to give the spa­ce a new mea­ning. Interested? Submit your file until Sunday, July 162023!

Whats App Image 2023 02 17 at 15 38 32 2 Studio maakleerplek
 • Cas-co is loo­king for an artists, col­lec­ti­ves or orga­ni­za­ti­ons who: 

  • are pro­fes­si­o­nal­ly active; 
  • have a back­ground in the visu­al arts and/​or a hybrid practice;
  • are loo­king for exchan­ge and can con­nect to the broa­der sto­ry of Cas-co and maakleerplek;
  • acti­ve­ly use the workspace.
 • Cas-co offers:

  • One stu­dio of 23 m² in maak­leer­plek and two stu­dios of 10 m² and 15 m² in the J.P. Minckelersstraat at a ren­tal cost of 5 euros per m² + a uti­li­ty cost of 25 euros plus 0.50 euros per m²;
  • Flexible wor­king pla­ces (in a sha­red spa­ce) in the J.P. Minckelersstraat at 50 to 75 euros per month (50 euros in com­bi­na­ti­on with a stu­dio and 75 euros without);
  • a dyna­mic and ambi­tious wor­king envi­ron­ment whe­re artists, cul­tu­ral wor­kers, cura­tors, schools, com­pa­nies and other makers meet daily;
  • various forms of prac­ti­ce sup­port and acti­ve devel­op­ment poli­cy (orga­ni­zing stu­dio visits & mas­ter clas­ses, iden­ti­fying oppor­tu­ni­ties for pre­sen­ta­ti­on, guid­an­ce in fin­ding net­work and funding…);
  • sha­red faci­li­ties: a canteen, fab lab and tools libra­ry; pho­to lab and grap­hics lab under devel­op­ment; sha­red workspaces…
 • Send your file by July 16, 2023 by e‑mail to mirthe@​cas-​co.​be or by post to: Cas-co vzw t.a.v. Mirthe Demaerel, Vaartstraat 94, 3000 Leuven.

  A com­ple­te dos­sier con­tains the fol­lo­wing elements:

  • a CV;
  • a visu­al portfolio; 
  • a moti­va­ted appli­ca­ti­on of approxi­ma­te­ly 1 A4
  • videos can be atta­ched by means of weblinks (digi­tal file) or usb (post).

  Please spe­ci­fy what you are loo­king for: a stu­dio in maak­leer­plek, a stu­dio in J.P. Minckeler and/​or a flexi­ble wor­king place). 

  A small selec­ti­on com­mit­tee, con­sis­ting of mem­bers acti­ve in the con­tem­po­ra­ry arts sec­tor and/​or cre­a­ti­ve learning spa­ce, eva­lu­a­tes the appli­ca­ti­ons on the basis of the sub­mit­ted file and gives a rea­so­ned advi­ce. The selec­ted artist(s) will be invi­ted for an inter­view during which fur­ther prac­ti­cal arran­ge­ments will be made and a lea­se will be discussed.

  We only con­si­der appli­ca­ti­ons sub­mit­ted in res­pon­se to this call. Have you sub­mit­ted an appli­ca­ti­on in the past? As soon as a stu­dio beco­mes avai­la­ble that mat­ches your needs, or when the­re is an open call, we will inform you. You should resub­mit your (upda­ted) dos­sier to con­firm that you are still interested.

  For ques­ti­ons, visits and infor­ma­ti­on: con­tact mirthe@​cas-​co.​be.

IMG 6205 Facade J.P. Minckeler
IMG 1436
IMG 1471