Vlag / Flag #1: Landscapes where we meet - Every Island

MDC 019 Leuven 01 004b LR

NL


Vlag #1: Landscapes whe­re we meet:

Landschap ver­schilt van land door de ver­wer­king door de men­se­lij­ke waar­ne­ming. Mensen erva­ren hun omge­ving holis­tisch door al hun zin­tui­gen tege­lijk te gebrui­ken, waar­door het land — via licha­me­lij­ke en empi­ri­sche erva­ring — wordt omge­zet in een mind­s­ca­pe. In deze vlag wor­den de gebrui­ke­lij­ke ter­mi­no­lo­gie en rati­o­ne­le getal­len die de meet­lat ijken, ver­van­gen door fysie­ke begrip­pen en rela­ti­o­ne­le geba­ren (bv. con­text, zorg, scè­ne) die de para­me­ters van zowel exter­ne (ste­de­lij­ke) als inter­ne (men­se­lij­ke) ruim­te in vraag stel­len. Het instru­ment, dat gewoon­lijk wordt gebruikt voor de ont­wik­ke­ling van model­len en ont­werp­plan­nen op klei­ne schaal, wordt hier­bij omge­keerd uit­ver­groot tot archi­tec­tu­ra­le dimen­sies. De vlag is een uit­no­di­ging voor de kij­ker om te expe­ri­men­te­ren met ver­schil­len­de per­spec­tie­ven op het ste­de­lijk landschap.


Over Every Island:

Every Island is een Brussels design­col­lec­tief opge­richt in 2021. Ze onder­zoe­ken het con­cept van per­for­ma­ti­vi­teit in de ruim­te door mid­del van archi­tec­tuur en efe­me­re instal­la­ties. Met het begrip ambi­gu­ï­teit als ont­werp­mid­del zien ze de ruim­te als een sce­no­gra­fie van over­gan­gen, rol­len, scè­nes en bete­ke­nis­sen. In elk pro­ject wordt de mate­ri­a­li­teit opge­vat als een her­in­ne­ring aan ver­bor­gen beel­den en sen­sa­ties. Het col­lec­tief werd opge­richt door Alessandro Cugola, Caterina Malavolti, Damir Draganic, Martina Genovesi en Juliane Seehawer.

EN


Flag #2: Landscapes whe­re we meet:

Landscape dif­fers from land becau­se of the pro­ces­sing by human per­cep­ti­on. People expe­rien­ce their envi­ron­ment holis­ti­cally by using all their sen­ses simul­ta­neous­ly, trans­for­ming the land — through bodi­ly and empi­ri­cal expe­rien­ce — into a mind­s­ca­pe. In this flag, the usu­al ter­mi­no­lo­gy and rati­o­nal num­bers that cali­bra­te the ruler — are repla­ced by phy­si­cal noti­ons and rela­ti­o­nal gestu­res (f.e. con­text, care, sce­ne) that ques­ti­on the para­me­ters of both exter­nal (urban) as inter­nal (human) spa­ce. The tool, nor­mal­ly applied for the devel­op­ment of small sca­le models and design plans, is here­by con­ver­se­ly enlar­ged to archi­tec­tu­ral dimen­si­ons. The flag is an invita­ti­on for the vie­wer to expe­ri­ment with dif­fe­rent per­spec­ti­ves on the cityscape.

About Every Island:

Every Island is a Brussels based design col­lec­ti­ve foun­ded in 2021. They inves­ti­ga­tes the con­cept of per­for­ma­ti­vi­ty in spa­ce through archi­tec­tu­re and ephe­me­ral instal­la­ti­ons. Using the noti­on of ambigui­ty as a design tool, they see spa­ce as a sce­no­grap­hy of tran­si­ti­ons, roles, sce­nes and mea­nings. In each pro­ject, the mate­ri­a­li­ty is con­cei­ved as a remi­nis­cen­ce of hid­den ima­ges and sen­sa­ti­ons. The col­lec­ti­ve was foun­ded by Alessandro Cugola, Caterina Malavolti, Damir Draganic, Martina Genovesi, Juliane Seehawer.

MDC 019 Leuven 01 002b LR
Casco 04 05 jw web res 6
MDC 019 Leuven 01 005b LR
Casco 04 05 jw web res 16
MDC 019 Leuven 01 001b LR
Casco 04 05 jw web res 24
Casco 04 05 jw web res 32